De kerkschuit van Oudorp en Oterleek (aantekeningen uit het Regionaal archief Alkmaar en bevindingen van Frits Hoeksema, huidige bewoner van de woning van de eerste predikant van Oudorp aan het Verdronkenoord in Alkmaar. Aangevuld met de feitenkennis van nu) Op 28 maart 1608, dus ruim 400 jaar geleden verkocht de eerste predikant van Oudorp, Aris Volkertsz, zijn huis aan het Verdronkenoord om zich in Oudorp te vestigen. Deze eerste predikant werd beroepen door Simon van Veen, de baljuw van het Geestmerambacht die in februari 1573 door prins Willem van Oranje was aangesteld. Op deze wijze kwam een keerpunt in de sinds 1579 heersende calvinistische theocratie in Holland en Zeeland. In deze gewesten was Aris Volkertsz de allereerste 'remonstrant' die, door steun van de Staten, niet door de heersende kerk kon worden afgezet. Zijn beroeping betekende dat Oudorp wereldwijd als de bakermat en Aris Volkertsz wereldwijd als de praktische grondlegger van de godsdienstvrijheid kan worden aangemerkt. Op 30 april 1645 besloot de eerste kerkenraad van Oudorp om voortaan alle Acta in het kerkeboek aan te tekenen. Er bestond toen al een college van kerkmeesters, dat in 1584 door schout en schepenen van Oudorp was gereglementeerd (inv.95). Verder ontving de kerk inkomsten uit de kerkelanden. Over het hervormd gemeenteleven vinden we echter niets vóór 1608. Toen werd voor het. eerst melding gemaakt van een predikant van Oudorp en Oterleek; Arisz Volkertsz, die weigerde de catechismus te ondertekenen. Zijn opvolger Petrus Aemilius liet zich ook niet onbetuigd in de kerkelijke troebelen van zijn tijd. Sinds het begin van de reformatie was de hervormde gemeente van Oudorp gecombineerd met die van Oterleek. Blijkens de notulen van 31 januari 1655 was er toen sprake van dat Oterleek bij Noordschermer zou komen of zelfstandig zou worden. Dat is toen in een vergadering van oude en nieuwe ouderlingen en diakenen met A De kerk van Oudorp rond 1700 A De kerk van Oterleek rond 1700 20 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 20