ia 'jnemtemdw **:v- 4 iT: »~:tn OUDORP. een weiland aan de overzijde van de Herenweg, en dat is eigenlijk de plaats waar de kermis nu nog steeds staat, zij het dat het geen weiland meer is maar een straat. Het had echter zo maar kunnen gebeuren dat de kermis in Oudorp zou ophouden te bestaan. Want tijdens de raadsvergadering van 7 juli 1932 stelden burgemeester en wethouders van Oudorp voor om de kermis maar af te schaffen, met het oog op de "zware tijden", waarmee men de crisisjaren na de beurskracht van 1929 bedoelde. Gelukkig werd het voorstel verworpen, onder meer omdat volgens het raadslid de heer Leering "de kermis steeds op waardige wijze werd gevierd" (zie het krantenartikel). In de praktijk ging het er trouwens wel eens niet zo waardig aan toe. Bekend is bijvoorbeeld dat een van de kermisgangers, die wilde laten zien hoe sterk hij was, de Kop van Jut met één klap van de hamer de vernieling in sloeg. Daar was uiteraard de spullenbaas, de heer Teunissen, op zijn zachts gezegd niet blij mee, want er was geen stuiver meer te verdienen met zijn stukgeslagen spullen. Rond 1939 waren er meerdere cafés in ons dorp, waar jong en oud ging dansen tijdens het "eerste deuntje" OUDORP De kraam van Potma A dat duurde van 10 uur 's morgens tot een uur of twee in de middag. Dat dansen gebeurde in een tent naast café Morsch, later Meereboer. Maar ook in het "Hengelaartje" was het gezellig, zo blijkt uit een artikel in de Alkmaarsche Courant. En er werden volksspelen georganiseerd en voetbalwedstrijden, waar het hele dorp van kon genieten. Zelf herinner ik me de kermis op het land van Stroomer het beste. Het stond allemaal zo lekker knus bij elkaar: de zweefmolen van J. Vader, de schommelschuitjes van Baak, de snoepkraam van onze eigen Potma met zijn ene arm (zie foto). De ontbrekende arm was hij kwijtgeraakt door een ongeluk in de cacaofabriek. En verder natuurlijk de palingkraam van Teun Kliffen, de oliebollenkraam, de draaimolen (die de hobbelende geit werd genoemd) voor de kleintjes, touwtjestrekken om een verrassing te krijgen (altijd prijs) en het tentje met vliegtuigjes die door een druk op de knop hun pijltje lieten vallen op een soort schietschijf. Als je beter mikte dan de anderen won je een prijsje. En nu, anno 2013, is er nog steeds kermis in Oudorp, dank zij de Oranjevereniging. Al jarenlang, eerst onder de bezielende leiding van voorzitter Jaap Bakker, en nu geleid door Humpfrey Keijner, verzorgt deze vereniging de organisatie van de kermis in ons dorp. Gretha Tromp-Bos KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 «37 10-08-1939 fl DiRsck:/:mmd vergaderde cis 'Raad. Tegtawoorcig warca ai;a'l.cd«n.' d"d A; si eca ricas: ./tem gd]d A: R Kg di ëaï d h -mm,/ r:r m® op e na<a -Vr- ot^Cj B, en i d *v - i; rz-rd ;.n®£ aaa m blijven. Vooral cte heer Leering verzette zich krach tig- tegen, afschaffing. Vólgens hern wordt de kermis Rn Oudorp steeds op waardige wijze gevierd. In den Helder en in Obdam beeft men met de afschaffing slechte ervaringen opgedaan. Bovendien worde de kennis voor 70 p€t. bezocht door menschen buiten de ge meente: Ook vond spreker, dat B. en W, veel te laat met hun voorstel kwamen. Daar enkele ingezeieiten alle voorbereidingen heb ben gemaakt, zou het'voor hun een groote schadepost worden, wanneer - de kermis niet doorging. De heer van Wees was -wei voog veredeling van de kermis door het organiseeren van volksfeesten, maar wenschfe toch dit jaar de kermis te laten doorgaan/ -Daar het voorstel van B. en W. géén genade kon vinden bij den Raad, werd het ingetrokken en de voorzitter wènsctóe de. hee- jeirrai een plezierigen kermis. verleiding niet weerstaan zich nog eens op den gladden vloer te wagen. Maandagmiddag werden bij het café van. mej. G. Morsch volksspelen gehouden. Zoo wel door de heeren als door de dames werd met veel animo om de uitgeloofde prijzen gestreden. Bij de heeren behaalden de prijzen: 1. N. Mul, 2. C. Duin-, 3. P. Bal- tus Jr., 4. D. Smit. De uitslag bij de dames luidde: 1. G. Schot, 2. T. Duyvis, 3, mevr. Berkhoutvan Veen, 4. G. Leering, 5. M, Dekker. Dinsdagmiddag werden bij café „De Hengelaar" wedstrijden georganiseerd. De namen van de prijswinnaars luidden hier als volgt: Heeren: 1. G Dekker, 2. N. van Baar, 3. H. Leering, 4. P. N. Leering. Dames: 1. mevr. Pietersv. d. Heijden, 2. R. Blom, 3. A. Stoop, 4. A. van Etten, 5. G. Leering. De voetbalwedstrijd Kolping Boys Oud V.V.O., welke Dinsdagavond ge speeld werd, leverde een onverdiende 2—1 overwinning op voor V.V.O. Vrijwel den geheelen wedstrijd waren de Boys in de meerderheid, doch door de uitstekend op dreef zijnde achterhoede van V.V.O., be staande uit de spelers Brammer, Klanker en Groothuizen, konden zij het niet verder dan één doelpunt brengen. 1 0-8- 1 939 De kermis. Lvenals vorige jaren had a* j sche kermis te Oudorp een nisHn aag~ lijk verloop en werd zij ook dit jaar°d?" fraarn weer begunstigd. Op het rein was het alle dagen 7! kermister- drukte, vooral in den namiddag SÏÏf de kramenjen e.d. goede zaken r£ 1 n tuig-caroussel, die hier voor Vu g" maal aanwezig was, mocht zich ,meerste druk bezoek van de kinderen verhrL In de beide café's, waar V00ru&n' de dansmuziek gezorgd was. was het 1 dagen gezellig als van ouds. Er werd i gedanst cn ook menige ouderen konden Je Stichting

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 37