West-Friese Omringdijk Loop van de West- A Friese Omringdijk op een luchtfoto Oudorp ligt in tegenstelling van Alkmaar (voor de annexatie) in West-Friesland en binnen de West-friese Omringdijk. De Omringdijk, de 126 kilometer lange dijk als bescherming tegen het geweld van het water van de Noordzee en de Zuiderzee (nu IJsselmeer) en eerder de Schermer en de Beemster is ruim 750 jaar oud, dat wil zeggen, dat hij rond 1250 voltooid moet zijn geweest. Op enkele plaatsen is de West-Friese Omringdijk als dijk bijna niet meer te herkennen. Maar het grootste deel is gelukkig nog steeds duidelijk aanwezig in het landschap. West-Friesland was in de aller vroegste periode te vergelijken met de tegenwoordige Waddenzee: grote delen werden regelmatig overstroomd. Bij die overstromingen werden grote hoeveelheden klei en zand afgezet. De klei klonk wat in en de zandruggen of strandwallen kwamen hoger te liggen. Deze vormden de afscheiding tussen de zee en het wadachtige landschap daarachter. Op een gegeven moment kregen de West-Friezen behoefte aan meer landbouwgrond. Ze gingen het moerassige veen droog maken en greppels graven om zo de afwatering te verbeteren. Plantenresten kwamen nu in contact met zuurstof en dat betekende, dat het veen langzaam als AHet dijklichaam naast het water refereert aan de West-Friese Omringdijk. Dit is de Astrastraat in de wijk Kraspolder. gas oploste in de lucht. Daardoor daalde het bodempeil met gemiddeld anderhalve centimeter per jaar. Heel West-Friesland kwam te laag te liggen en vanaf het jaar 1150 dreigden er grote overstromingen. De bewoners zagen dat alles aankomen en vanaf 1100 bouwden boeren hun bedrijfjes op terpen. Als je over de Omringdijk rijdt, kun je die terpen hier en daar nog zien. Rond die tijd werden ook de eerste delen van de Omringdijk aangelegd. Het materiaal voor deze dijken bestond uit klei, veen, mest en huisafval. Na 1400 gebruikte men samengeperst wier (zeegras) als bouwmateriaal voor de dijk, vaak versterkt met houten paalconstructies. Toen deze palen werden aangetast door de paalworm, werden de dijken sterker gemaakt met Noordse stenen en later met basaltblokken. De Omringdijk heeft al die eeuwen heel wat te verduren gehad. In 1248 bijvoorbeeld kwam een groot deel van West-Friesland onder water te staan. Door een loeiende storm ging de toen vijftig jaar oude dam in de Rekere, die Alkmaar en Oudorp tegen de Zijpe moest beschermen, verloren. Tot voorbij Oudorp nam het water bezit van de cultuurgronden. In die tijd 26 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 Stichting V Oudorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 26