Brandje snel bedwongen Oudorperpolder. Echter de Oudorpse afgevaardigde, de heer Buisman, meent dat daardoor de zelfstandigheid van Oudorp wordt ondermijnd en raadt dit idee af. Afgesproken wordt met de heer Van Horick te onderhandelen over nieuwe voorwaarden voor continuering van zijn diensten Dit leidt tot de afspraak dat Van Horick in 1968 het grofvuil maandelijks ophaalt tegen een vergoeding van fl. 800. Toch wordt begin 1969 contact met Alkmaar opgenomen over het ophalen van huisvuil in de nieuwbouw in de Oudorperpolder. Verbranding van afval Steeds meer gemeenten, waaronder Oudorp, krijgen in die tijd oog voor een samenwerking op nog grotere schaal, vanwege de sterk stijgende kosten voor de afvalverwerking In april 1969 spreekt het bestuur over het verbranden van afval. Er zijn twee mogelijkheden: meedoen aan de toekomstige vuilverbranding in Alkmaar, waarvoor een gemeenschappelijke regeling in de maak is, of het huisvuil verbranden in de al gebouwde oven in Heerhugowaard. Dat laatste blijkt fl. 15 per ton vuilnis te kosten. Men besluit de installatie te bezichtigen. Eerst meedoen in Heerhugowaard en later overschakelen op Alkmaar is ook nog een mogelijkheid. Het bestuur constateert dat er behoefte is aan een notitie waarin de gehele situatie van de vuilnisophaaldienst wordt geanalyseerd. Redenen te meer voor een nieuwe visie zijn het bereiken van de maximale capaciteit van de vuilnisophaaldienst, het vol raken van de stortplaats in Koedijk en de slechte staat van de vuilniswagen. Plastic zakken en een nieuwe auto Het onderzoek naar de wenselijke toekomstige situatie, leidt in december 1969 tot het besluit over te gaan tot het ophalen van huisvuil in plastic zakken en de aanschaf van een vuilniswagen die daarvoor geschikt is. Daarvoor moet een lening worden afgesloten van fl. 25.000. Men besluit ook om, bij ingebruikname van deze auto, het huisvuil te laten verbranden in Heerhugowaard. Op 19 januari 1970 besluit het bestuur dat de nieuwe werkwijze, het ophalen van de plastic zakken, ingaat op 9 februari. En men geeft opdracht aan het Automobielbedrijf Leegwater in Heerhugowaard om voor het bedrag van fl. 30.325 een DAF-chassis voor de nieuwe vuilnisauto te leveren. Koster en Van Batenburg uit Alkmaar krijgt weer de opdracht voor de opbouw. Het moet een Kliko-kraakpersopbouw worden ter waarde van fl. 40.735. Men gaat ook akkoord met het voorstel de vuilniswagen voor het leegmaken bij SINT PANCRAS Gisteravond om streeks half tien is de brandweer uitge rukt voor een begin van brand nabij de woning van de heer N. v.d. Gragt aan de Achterweg. De brand, ontstaan op een vuilnisbelt ongeveer 10 meter achter deze woning, werd door de storm stevig aangewakkerd. Gelukkig had de woning een pannendak, zodat deze voor het vuur gespaard bleef. Door een misverstand van de bewo ners werd de brandweer van Sint 1 an- :'cras opgeroepen en niet die van Sint 1 Pancras-Zuid, gemeente Koedijk. Het korps van Sint Pancras dat zeer snel ter plaatse was, kon het niet moeilijker tret- fen. Het betrof vrijwel de verst afgelegen woning in de gemeente Koedijk, zeei moeilijk te bereiken. Commandant J. Bruin die bij aankomst bemerkte dat hij buiten „zijn" gebied was, nam onmiddel lijk alle maatregelen maar door onbe kendheid koos men de verkeerde sloot en weldra zaten de pompen vol modder. Inmiddels was ook do brandweer van Sint Pancras-Zuid gewaarschuwd het geen in deze situatie met de steeds feller wordende wind maar gelukkig was. Ge zamenlijk was men de brand spoedig meester waarna de vuilnishoop voor alle zekerheid werd omgespit. Ongeveer een uur later kon ook commandant G. Dek ker met zijn manschappen inrukken. Omtrent de oorzaak van de brand tast men nog in het duister. de verbrandingsoven te laten wegen bij de fa. N. de Jong in Heerhugowaard. Het tarief is fl. 2,50 per keer. Containers in de Oudorperpolder In maart 1970 wordt vergaderd over de ophaalproblematiek in de Oudorperpolder. Er is een advies uitgebracht om in die nieuwe buurten, en met name bij de flatwoningen, containers te gebruiker voor het verzamelen van het huisvuil. De vertegenwoordiger van Oudorp in het bestuur, de heer Visser, deelt mee dat dit advies is overgenomen. De containers zullen er komen. Hij is ook van mening dat het niet nodig is Alkmaar te vragen in de polder het huisvuil op te halen. De vraag is wel of Oudorp de containers gaat aanschaffen of dat de gemeenschappelijke ophaaldienst dat gaat doen. Als de eigen dienst dat doet betekent het volgens hem maar een kleine lastenverhoging. Men besluit de eigen vuilnisauto extra aan te passen voor het ophalen van deze containers. Daarmee is een aanvullend bedrag gemoeid van fl. 10.000. In augustus 1970 spreekt het bestuur nogmaals over de financiering van de nieuwe auto. In totaal is een bedrag nodig van fl. 89.587 inclusief de btw. Men oppert het idee voor de ontbrekende financiële middelen geldleningen aan te vragen bij de deelnemende gemeenten.Verder breekt men zich het hoofd over de bestaande vuilnisauto. Moet die worden behouden of verkocht? Het einde van de stortplaats Op 20 april 1971 vindt voor het eerst de aanvoer van huisvuil uit het KOS/ gebied naar Heerhugowaard plaats. Dit vuil moet echter voorlopig nog in Heerhugowaard worden gestort op een belt. De verbrandingsoven is op dat moment niet operationeel. Dit betekent wel het einde van het gebruik van de stortplaats aan de Achterweg in Koedijk. De gemeenschappelijke technische dienst van de KOS-gemeenten, afdeling Dienst Bouw- en Woningtoezicht maakt plannen voor het ingraven en bedekken van het vuil daar. Later, voor de aanleg van een sloot, de groen strook met fiets- en wandelpaden en het bedrijventerrein Beverkoog is het meest oostelijke deel van de vuilstort weer ontgraven. Overigens, de vuilnisophaaldienst is nooit onderdeel geworden van medio zestiger jaren door de drie gemeenten opgerichte Gemeenschappelijke Technische Dienst, waarvan de heer Mastenbroek de eerste directeur is geweest. Invoeging zou organisatorisch gezien voor de hand liggen, maar blijkbaar zijn er bestuurlijke bezwaren geweest tegen deze integratie van diensten. In juni 1971 meldt de heer Van Horick 22 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 22