De vuilnisophaaldienst KOS Oudorp, Koedijk en Sint Pancras: gezamenlijk huisvuil ophalen De gemeente Oudorp besluit in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw samen te werken met de twee noordelijke buurgemeenten betreffende het ophalen van huisvuil. De gemeenschappelijke regeling die men daarvoor in het leven roept, krijgt officieel de naam Intercommunale vuilnisophaaldienst der gemeenten Koedijk, Oudorp en Sint Pancras (KOS). Deze samenwerking heeft twee redenen gehad. In de eerste plaats beseffen de drie deelnemende gemeenten dat men individueel moeite zou hebben om een goed functionerende en financieel haalbare ophaaldienst te organiseren. Dat heeft te maken met de te verwachten kosten per inwoner en de kleine omvang van het gemeentelijk apparaat. Daarnaast is het een signaal aan Provinciale Staten én aan Alkmaar, dat annexatie van de kleine gemeenten niet nodig is, omdat zij heel goed door samenwerking hun gemeentelijke taken kunnen uitvoeren. De randgemeenten om Alkmaar voelen immers al jaren de hete adem van de centrumgemeente in de nek. Alkmaar is uit op vergroting van haar grondgebied en wil over gaan tot annexatie van buurgemeenten. In het bestuur van deze intergemeentelijke dienst nemen voor Oudorp zitting de burgemeester J.H. Kok en de heer GJ. Bos, wethouder. Wethouder Jb. Buisman en raadslid P. Groot zijn de plaatsngende leden. De start De eerste vergadering van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling houdt men op 25 september 1962. Voor Oudorp zijn daar aanwezig burgemeester J.H. Kok en de heren S. Visser en P. Groot. De bijeenkomst staat in het teken van het optuigen van de ophaaldienst. Vandaar dat men besluit een vuilniswagen aan te schaffen en 2000 vuilnisemmers aan te kopen a fl. 7,75 per stuk. En natuurlijk moet worden bepaald hoeveel de inwoners dienen te betalen voor bewezen diensten. Dat wordt vastgesteld op fl. 12,50 per jaar per aansluiting. De begroting van inkomsten en uitgaven gaat men aan de gemeenteraden en aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring voorleggen. Ook worden in deze eerste vergadering de administrateur en de kassier benoemd, respectievelijk de heer W. Jonker (gemeente secretaris van Koedijk) en de heer H. Visser (kassier van Koedijk). Dat de gemeente Koedijk deze mensen ter beschikking stelt ligt wel voor de hand, omdat de gemeenschappelijke regeling ook zijn basis heeft in het Koedijkse gemeentehuis. Men wil in de eerste bijeenkomst nog geen besluit nemen over wie van de zeven sollicitanten in de functie van chauffeur/werkman wordt benoemd. Dat wordt doorgeschoven naar een volgend overleg. Wel doet men nog het verzoek aan de gemeente Koedijk om het pad naar de stortplaats, destijds gelegen aan de Achterweg in Koedijk-zuideinde, te verharden. Bovendien wordt aan de administrateur gevraagd te onderzoeken of de firma Schot stallingsruimte heeft voor de aan te kopen vuilnisauto. De eerste problemen dienen zich aan In de volgende vergadering, op 13 december 1962, moet de Oudorpse vertegenwoordiging melden, dat hun gemeenteraad het recht tot het vaststellen van hoogte van de heffing niet uit handen wil geven. Men is ook niet geneigd het genoemde hoge tarief al direct in Oudorp in te voeren. Koedijk doet het voorstel om een van hun medewerkers tot chauffeur/ werkman te benoemen. Ook dat stuit op bezwaren vanuit Oudorp. Men wil alleen akkoord aan indien de kandidaat goed door een medische keuring komt. Verder meldt Koedijk dat de verharding van het pad naar de stortplaats met puin kan worden uitgevoerd. Asfalteren wordt veel te duur. Ook het onderwerp vuilnisautostalling komt terug. De gedachte wordt geopperd te bezien, of aanpassing van de brandweergarage in Koedijk een betere oplossing biedt dan een stalling bij Schot. De bijeenkomst eindigt met het vaststellen van het huishoudelijk reglement, dat vervolgens ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten wordt gestuurd. 'De archieven nalezend vallen twee zaken op. In de eerste plaats is het opmerkelijk hoeveel besluiten naar Gedeputeerde Staten moeten ter goedkeuring. Niet alleen de gemeenschappelijke regeling zelf, maar ook de jaarlijkse begrotingen, het huishoudelijk reglement, de aanschaf van de auto, de te kiezen loonmethodiek van de medewerkers, tot zelfs de aanpassing van de rijroutes toe, worden aan G.S. voorgelegd. Daarnaast valt het op met hoeveel h 18 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 S-.Uilii's J Oudorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 18