X "4/<ranten bencht i■ti de Alkmaarse Courant met beschrijving van de gemeente grenswijziging De oorspronkelijke aansluiting van Oudorp op de Nieuwe Schermerweg De Frieseweg in de gemeente Oudorp in de ja ren '60 van Alkmaar aan Gedeputeerde Staten van Noord Holland gepubliceerd. De uitbreidingscommissie van de Alkmaarse gemeenteraad had zich hier unaniem achter gesteld. Hierop werd door GS achter nogal terughoudend gereageerd en de enige concrete actie vanuit Haarlem die volgde was het sturen van een brief aan B&W van Oudorp in januari 1937 waarin zij vroegen om een raadscommissie te vormen die advies zou moeten uitbrengen over het voorstel van Alkmaar tot de grenswijziging. Alkmaar voelde kennelijk wel waar dat advies op zou uitdraaien en dit gevoegd bij het achterwege blijven van blijken van ontvankelijkheid van GS noopten Alkmaar zich in februari 1937 rechtstreeks tot de Kroon (Koningin en haar ministers ofwel de regering) te richten. Waarschijnlijk maakte de gemeente zich met die bypassbeweging niet populairder bij GS maar het verzoek leidde wel tot een vervolg in de vorm van een hoorzitting in Haarlem. Het vond plaats op 18 mei 1937 en de insprekers waren naast de jonge (37 jaar) burgemeester van Kinschot van Alkmaar samen met gemeente secretaris Koelma, alsmede Burgemeester N. van Foreest namens Heiloo terwijl Oudorp door de Schagense jurist mr. Dr. Buiskool werd vertegenwoordigd. De argumenten van Alkmaar waren nog steeds dezelfde als voorgaand vermeld aangevuld met de bepleiting van het aansluiten van de beoogde Heiloose en Oudorpse delen op haar riolering en stadsreiniging omdat dat logischer en goedkoper zou zijn dan die binnen de twee kleine gemeentes te willen integreren. Daar had Alkmaar wel een punt. Heiloo bepleitte vooral de mogelijkheden tot samenwerking en waar dat onmogelijk zou blijken te zijn te willen spreken over gedeelde annexatie omdat dat in lijn was met de in 1931 gewijzigde gemeentewet. Men wees daarbij op het reeds bestaande voorbeeld van het in standhouden van het Heiloöer Bos waarbij Heiloo en Alkmaar de taken onderling verdeelden en erover afstemden. Oudorp bracht naar voren dat zij van mening was dat Alkmaar geen enkel steekhoudend argument had inge bracht en dat er voorafgaand aan het in gang zetten van de procedure bij GS geen overleg had plaats gevonden met de raad van Oudorp Burgemeester van Kinschot legde verder uit dat Alkmaar zeggenschap wilde hebben over de aanpalende percelen van de geprojecteerd nieuwe weg richting De Omval en een verbinding van Oudorp op de nieuwe weg uit te sluiten. Echter de aansluiting van Oudorp op die weg was al een wens van de Provincie dus streek burgemeester van Kinschot daarmee het gezag tegen de haren in. KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013*15 ll jpOSF' ALKMAAR I HAARLEM 33 OE» HELDf R r. StlJllllU

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 15