OUDORP De aantasting van het religieus erfgoed in Oudorp Oudorp, een oeroud dorpje ten noordoosten van Alkmaar, telde voor de annexatie door Alkmaar ongeveer 2200 inwoners, waarvan 20 Nederlands Hervormden en 58 rooms-katholieken. Op de plaats waar het huidige kerkje De Terp staat zijn de Oudorpers al gedurende vele eeuwen samengekomen. Men koos hiervoor in vroeger jaren het hoogste punt van het dorp. Ook de tegenwoordige kerk ligt nog aanzienlijk hoger dan de rest van het dorp. Van de oorspronkelijke kerk, die op hetzelfde punt heeft gestaan is helaas niets meer te vinden. In de vijftiger jaren van de 19de eeuw werd besloten de oude kerk af te breken en een nieuwe kerk te bouwen. De nieuwe kerk werd veel kleiner dan de vorige. 5 mei 1858 had de eerste steenlegging plaats en op 7 januari 1859 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. Het uiterlijk van deze kerk is in de loop der jaren sterk veranderd en vooral het vooraanzicht van de tegenwoordige kerk is geheel anders dan het oorspronkelijk was. De monumentale toren, nog daterend van voor de Reformatie, was namelijk indertijd blijven staan. Deze toren was het eigendom van de burgerlijke gemeente, dit hield mede verband met de in die toren aanwezige klok, die bij bijzondere gebeurtenissen moest worden geluid. Zes jaar na het in gebruik nemen van de nieuwe kerk besloot de gemeenteraad echter, dat de toren moet worden afgebroken, Deze afbraak geschiedde zo ruw, dat na de sloop van de toren de westkant van het kerkje vrijwel ontbrak. Felle protesten van de toenmalige kerkvoogden konden een en ander niet verhinderen. Ook de daarop volgende eisen tot schadevergoeding mochten niet baten, zodat de kerkvoogden tenslotte besloten zelf maar weer de hand aan de ploeg te slaan. De west muur werd weer opgebouwd en bovendien werd een nieuw torentje op het kerkje geplaatst. Nadrukkelijk werd daarbij vastgesteld, dat het torentje het eigendom van de kerk was en zou blijven, opdat men in de toekomst niet meer voor dergelijk onaangename situaties zou worden geplaatst. De oude luidklok uit de oude toren was helaas ook verdwenen. De kerkvoogden, onder aanvoering van de heer Leguit, jarenlang de stuwende kracht van de gemeente, besloten tot aanschaffing van een nieuwe klok over te gaan. Zij zochten het hiervoor ver en lieten tenslotte een klok uit Sheffield komen. Deze klok was een van gegoten staal, destijds een nieuwigheid, die niet werkelijk ingang heeft gevonden, maar waaraan de kerk te Oudorp wel te danken heeft, dat de klok in de tweede wereldoorlog niet door de Duitsers werd weggehaald. De toren zelf bleef overigens zorg vragen. In februari 1884 werd hij door een storm vernield. Met voortvarendheid werd aan het herstel gewerkt. Op 2 april daaropvolgend had de gunning van het herstelwerk al plaats. Ook verder zaten de kerkvoogden in die dagen niet stil. Nadat in 1861 een voorstel om een orgel aan te schaffen was verworpen, werd in 1876 tot de aanschaffing daarvan besloten. De firma Ypma uit Alkmaar leverde toen het orgel, dat ook nu nog een sieraad is van het kerkje. Bij de in gebruikneming op 2 december 1877 werd feest gevierd, een feest dat tot grote vreugde van alle aanwezigen mede werd opgeluisterd door het spel van de (Roomse) burgemeester Bos op het nieuwe orgel. Voordien, in 1865, was het ruitvormig plafond, ook nu nog in het kerkje aanwezig, getimmerd. In 1874 werd een houten vloer in de kerk gelegd en werd een kachel aangeschaft. Daarvoor bestond de enige verwarming uit stoven! Op 1 juni 1875 werden de kronen voor de verlichting opgehangen. Wanneer men bedenkt, dat tijdens deze jaren van bedrijvigheid, in het jaar 1875, de sinds enige eeuwen bestaande combinatie met de kerkelijke gemeente Oterleek 1866 h 10 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2013 Stichting Oudorp

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2013 | | pagina 10