él De Halvemaansbrug Eind 2008 zijn de werkzaamheden begonnen aan de Halvemaansbrug, de verbinding tussen Oudorp-dorp en de Nollen. De brug is verbreed met een fietsstrook. Het lijkt allemaal zo gewoon, maar deze verbindingsbrug is er al een kleine 500 jaar. En waar komt de naam Halvemaansbrug eigenlijk vandaan? Historicus J. P. Geus publiceerde er in 1996 een artikel over in de periodiek Oud Alkmaar (nr.2). De tekst hiervan is integraal overgenomen. De foto's komen uit ons eigen archief. Stichting V Hislorisch l Oudorp Gaande van Oudorp naar Sint Pancras passeert men de Hoornsevaart door gebruik te maken van de brug die sinds mensenheugenis bekend staat als de Halvemaansbrug. Hoe de naam van die brug hoogstwaarschijnlijk ontstaan is, kan met behulp van oude geschriften aannemelijk worden gemaakt. De noodzakelijkheid van een brug De eerste brug zal hier omstreeks 1523 gemaakt zijn, want in die tijd werd het oostelijk gedeelte van de huidige Hoornsevaart gegraven. De Alkmaarse geschiedschrijver G. Boomkamp schrijft daarover: In 1523 zoude gemaakt zijn de Nieuwe vaart met de brugge op de Vronergeest, strekkende van Jan Boyes af tot de sloten die men naar Sint Pancras vaart en heeft gekost 356guldens 12 stuivers, volgens de rekening der Thesauriers, veantivoord 1524 en is de vergunning daartoe gedaan in 's Hage op den 26 juli 1523. De rentmeester van Westfriesland vermeldde in zijn rekening over het jaar 1543: Van de visserij van de Nieuwe tocht of veert onlangs gedolven bij die van Hoorn en Alkmaar bij octrooi van deKeizer, van de Vronermeer in de Zuider waard achter die huizen van de Nijenburg, die de ingelanden van Geestmerambaeht binnen de Oosterdijk in erfpaeht hebben d vier pond per jaar, 't Elfde jaar Eifpacht2 Het huis De Halve Maen Betreffende de vroonlanden onder Sint Pancras, Koedijk en Oudorp is, vooral over de pachters vanaf 1531, veel bewaard gebleven. Zo werd in 1535 door zekere Jan Jansz. van Grosthuizen, wonende in Corvershuys op de Vronergeest bij de brugge, een perceel vroonland van ruim negen morgen gepacht genaamd de Zuyder alias de Henste weyde. Het land werd ten zuiden belend door de Nieuwe vaart en ten oosten door de Oosterdijk. Het Corvershuys zal ten westen daarvan hebben gestaan en lag dan aan de oostzijde van de huidige Herenweg. In 1539 is Jan Jansz van Grosthuysen pachter van een ander perceel vroonland en wordt dan genoemd als wonende op de Vronergeest in Oudorp in de Halve Maen. Vermoedelijk gaat het hier om hetzelfde huis. De naam Corvershuys komt verder niet meer voor. In 1556 woonde Willem Dircxsz. in de Halve Maen. Hij was 16 Kroniek van Oudorp juni 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 16