Ai ©jzn aehstgn daeh van dor solfdpr maont in don roorggns tont saeh mgn allo dio §pangiaorts mgtggn van Oudtdorp naor ©grghgn vortroekon, dowijlo sij nu 's nachts tovooron dio twoo stuekon gosehuts ondor dio mgglmoglgn wpehgovoort haddon. ©ig knoehton dio don hindortoeht haddon, zijn ton laoston uit haor schans (dio sij bij don moolmoolon haddon) vortroekon, ondo hobben ggn wijltijts mot d'onso soldaton schormutsolingho ghohoudon, daer naor soo als d'onson daor op aonviolon, zijn na do haoron hoon gowooekon. ftlso dat als dio vijandt ggn wijltijts bij tluysweort stal gohoudon haddo, soo hooft hij ton laoston gants allo zijn armeyo dio daor ghologort haddo gowoost aon do noorteant nao ©grggn too woehgovoort. ttiorontussehon, so daor oonigo eruypors uit dor stadt gotroekpn waoron, naodat sij Oudtdorp looeh govondon hobbon gohadt van èpangiaorts, so als daorna noch moordor knoehton too guamon, dio van dio ghglgyg ondo andoro onsór sehopon, so als 't nu voylieh waor, aldaor bijoon vorgaordon, hobbon buyton advijs dos overhoyts van fllemaor dat soor oudt vornaemdo dorp van Oudtdorp verbrant, ondo woynieh tijts daorna hobbon sij insgglijex tiuyswoort Gants afgobrandt. ttichfinn W Ouilorp Op de achtste dag van deze maand vertrokken in de vroege morgen alle Spanjaarden tegelijk vanuit Oudorp naar Bergen, nadat zij de nacht tevoren de twee stukken geschut bij de meelmolen hadden weggevoerd. De voetknechten die de achterhoede vormden, vertrokken tenslotte uit de schans bij de meelmolen en schermutselden nog enige tijd met onze soldaten. Toen de onzen bleven aanvallen, vluchtten zij weg naar hun troepen. Nadat de vijand zich enige tijd bij Huiswaard had opgehouden, voerde deze tenslotte het gehele leger dat daar aan de noordkant gelegerd was geweest naar Bergen. Intussen waren er enkele verspieders uit de stad getrokken. Zij vonden Oudorp verlaten door de Spanjaarden. Vervolgens voegden zich bij hen nog meer soldaten, afkomstig van onze galeien en andere schepen. Nu alles veilig was kwamen zij daar bij elkaar, en buiten medeweten van de Alkmaarse overheid staken zij het oude en vermaarde dorp Oudorp in brand. Korte tijd later brandden zij Huiswaard op dezelfde wijze helemaal plat. "Vol woede trokken benden van Dronkenoord naar Galgendijk en rukten langs deze de Omloopdijk op het dorp aan. Een dikke zwarte rook steeg weldra naar alle kanten in breede wolken uit het Oude dorp omhoog, en den juichtoon steeg mee omhoog over de genomen wraak7". Het duurde wel even voordat de bewoners het durfden om terug te keren en hun dorp te herbouwen8. Ik durf me geen voorstelling te maken wat er die dag in Oudorp is gebeurd. Blinde woede leidde tot het platbranden van het dorp Oudorp. Of daarbij doden zijn gevallen is niet bekend, maar met de reputatie van de Watergeuzen in gedachten, vrees ik het ergste. B Peter Groot Bronnen 1. Blz. 36 Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest der Parochiekerk van den H. Laurentius te Oudorp door J.C. van der Loos, evulgetur (verlof van de kerkelijke censuur om een boek te publiceren); 2. De 25 dagen van Nederland, deel 'De slag bij Heiligerlee'; 3. 'Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven', door Jan Blokker; 4. 'Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving', door Th.P.H. Wortel. De originele brief bevindt zich in het gemeentearchief Alkmaar, stadsarchief nr. 1440; 5. Boek 'Het Gulden Vlies, van herberg tot stadscafe', door A.C. Stierp-Impink, C.R. van der Veer, A.A. de Reus-Vredenburg; 6. Uit 'Kort verhaal van het beleg van Alkmaar, een ooggetuigenverslag', door Nanning van Foreest. Nanning van Foreest werd geboren in Alkmaar in 1529. Hij was afkomstig uit een oud en vooraanstaand Hollands geslacht, waarvan de leden verschillende belangrijke functies bekleedden. Een van zijn broers was de beroemde arts Pieter van Foreest. Nanning van Foreest studeerde in Leuven en behaalde de graad van doctor in de rechten. In 1568 werd hij door Alva wegens zijn steun aan de zaak van de hervorming verbannen. Hij vluchtte daarop naar Emden, een toevluchtsoord voor protestantse vervolgden en ballingen. Nadat in 1572 verschillende steden in Holland en Zeeland de zijde van de prins van Oranje kozen, keerde Foreest terug naar Alkmaar en werd in september van dat jaar benoemd tot pensionaris, de voornaamste ambtenaar in dienst van het stadsbestuur. Hij was lid van de Alkmaarse vroedschap en nauw betrokken bij het dagelijks bestuur van de stad. Hij behoorde tot de protestantse minderheid die aandrong op een keuze voor de prins van Oranje. Enkele jaren na het beleg werd Foreest lid van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, het hoogste gerechtshof. Hij verhuisde naar Den Haag, waar hij in 1592 stierf; 7. 'Oudorps vroegste geschiedenis', door E.H.P. Cordfunke; 8. Uit: 'Geschiedenis der Parochie Oudorp'. Overigens vond deze herbouw plaats ten noorden van de huidige De Terp. Ten zuiden zijn geen huizen meer te vinden, daar die niet herbouwd werden. Hier schijnen de oudste huizen van Oudorp te hebben gestaan. 10 Kroniek van Oudorp junii 2009

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2009 | | pagina 10