alleen. Het waren een soort publieke ont moetingsplaatsen. Heel boeiend om te le zen is in dat licht de tekst op het ordonnan tiebord. Schout en schepenen stelden op 9 maart 1659, samen met de kerkmeesters verordeningen (beschreven door secreta ris Jan Oly) op. U kan ze in de kerk nalezen. Een aantal ervan staan hieronder, omdat de taal en inhoud heel bijzonder is. 1. Niemand, van welke kwaliteit en omstandig heid hij mocht zijn, mag tot enige tijd bij dag, avond of nacht bedrijven onbeschaamdheid, moedwil of dartelheden van lopen, jagen, roe pen, krijten, trommelen of bommelen in de kerk, in het portaal of buiten rond de kerk, hetzij onder tijd of dienst van predikatie, catechisatie (ervoor of erna), of enig geklap en gerucht, bij de toren of daaromtrent onder 't lezen van den koster. Op boete van 20 stuivers elk keer te bekeuren ten profïjte van de officier, die metterdaad de over treders zal mogen afnemen hun bovenkleed en tot een ieder de bekeuringen mogen doen voor de halve boete. De ouders en voogden zijn voor de kinderen en omwonenden alsmede de mees ters voor hun jongens verantwoordelijk. 3. Het is verboden te troeven, met dobbelstenen te werpen, kaatsen, klauwen, tollen, pinken, gij ben, knikkeren of dergelijke dartelheid te bedrij ven in de kerk of buiten de kerk of't kerkhof en daaromtrent op boete van 20 stuivers. 4. Het is verboden de bruiden, bruidegoms, ko mende van trouwen uit de kerk, met woorden, werken, enig belet, hoon, spot of aanranding, met werpen van onreinheit op of aan hun kleren al langs de straat aan te doen. 20 stuivers elke keer te verbeuren. 5. Wie in de kerk glazen ingooit, hetzij van buiten of van binnen en (ook) de klok of klokken ontijdig luidt of klept verbeurt 20 stuivers. 6. Wie op het dak van de kerk klimt zonder toe stemming van de kerkmeester om mussen of an dere vogels te zoeken, uit te halen of met stokken te stofelen verbeurt 20 stuivers. 8. Niemand mag appelen, peren of ander fruit in de kerk schillen, snijden of andere vuiligheid meebrengen op boet van 10 stuivers. En uw oog valt vanzelf op de twee scheep jes, het orgel, het doopbekken en preek- 52 6. Medemhlik 7. Edam S. Hoorn 9. Alkmaar 10. Enkhuizen 11. Monnikendam 1. Medaillon-glas 2 Salomo 's eerste gericht 3. Schermers beschermer 4. Het eerste concilium 5. Beemslerlandts wapen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 8