chi kerck'een kerk was die op de plaats van de huidige kerk stond. Dat is niet juist, de genoemde 'prochi kerck' is de kerk die op de plaats van de molen De Havik stond. Dit is een andere interpretatie dan die op het informatiebord buiten op de kerk staat. ---r De restanten van de 'prochi kerck', op de dijk tussen Schermerhorn en Grootschermer Wat is er verder te lezen op het memorie bord? 1450 Ons Ouders bouden soo wat heen Een prochi kerck wiens oude muur Nog huydenden staet tot dese uur. In 1450 werd de kerk van het oude Scher mer vernieuwd, Schermerhorn viel daar toen onder. Dat was inderdaad 'de paro chiekerk', maar hieruit is vaak ten onrechte gelezen dat het om een voorganger van de huidige Schermerhornse kerk gaat. Die parochiekerk stond op de plek waar nu de molen De Havik staat. De kerk van Scher mer heeft daar waarschijnlijk vanaf 1296 gestaan, daarvoor lag hij veel westelijker. Een verplaatsing in oostelijke richting werd noodzakelijk door de afslag van het veen aan de westkant. Het vervolg op het memoriebord: 1504 En naderhant is die vergroot En hier een kleijn Capel door noot 1520 Ghesticht: en namaels oock verwijt Dit is al tdoen van Pausdoms tijd. Maer staet wat stil en recht besiet Wat vanden Reformeer geschiet:. In 1504 werd de kerk vergroot, maar dat is nog steeds die van Schermer. Daarna is er geen reden meer voor misverstand. 'Hier'werd een kleine kapel gesticht'door nood'. Inderdaad hier in Schermerhorn, op de plek van de huidige kerk. In 1519 gaven de abt van Egmond, als patroon van de parochiekerk van Schermer, en Seger IJs- brandsz, pastoor van Schermer, toestem ming aan die van Schermerhorn een kapel te stichten. Als stichtingsdatum van het ka pelletje wordt vaak 1502 vermeld, maar ge zien de volgende vermelding van Obreen in Haecmundensia lijkt 1520, zoals ook op het bord vermeld staat, redelijker. Schermerhorn. 1521. 26 Sept. Consent door den abt van Egmond, als patroon en collator der parochiekerk van Schermer, en door Seger [de Ripa] Ysbrantsz,, pastoor van Schermer, aan die van Schermerhorn gegeven om aldaar een kapel te stichten, (f. 27 v°), 1519. 9 Aug. Zelfde als voorg. (f°. 121). Het vervolg van de tekst op het memorie bord: 1612 Als door een storm ter neder stort De prochi kerck, tCapel dat wort 1614 Van haer vergroot en bleef soo staen Wel twintich Jaer: doen cond 't niet gaen Want tkerckjen wiert al veel te cleijn 1634 Sij breeckent af, en op dat pleijn 1636 Wort stracs gestelt dit schoon gebou Metsulcken ijver, niemand sou tBeschrijven connen, ijder wrocht Ter liefd, en deed soo veel hij mocht: Siet boven eens. Bewaert 0 heer Dit volck, en kerck bij dese leer. Anno 1636 50 f fèwtt (p* Vcv^v^c&4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 6