RAADHUISBERICHTEN De Algemene Vergadering Vijftig personen hebben de Algemene Vergadering bijgewoond. Zoals gebrui kelijk verliep het huishoudelijk gedeelte zeer vlot. Notulen van de vorige algemene vergadering, het jaarverslag, het financieel overzicht, de begroting 2011 en het verslag van de financiële commissie, alles werd in snel tempo afgehandeld. De vergade ring besloot om de contributie ingaande 1 januari 2012 te verhogen tot 11 euro. Na een terug- en vooruitblik van de voorzit ter werd gepauzeerd. En na de pauze ge noten de aanwezigen van de presentatie, getiteld 'De Sint Bonifatiuskerk 150 jaar', van Gervien Pielage. Het was een zeer on derhoudende, deskundig samengestelde, interessante presentatie, met veel humor en verluchtigd met mooie afbeeldingen. Gervien heeft zich bereid verklaard voor de volgende Kroniek een artikel over zijn onderzoekswerk te schrijven. Daarin ko men uiteraard de bestanddelen uit zijn presentatie ook aan de orde. Vandaar dat u in dit nummer geen uitvoerig verslag van de presentatie aantreft. Rectificatie Door een fout van de redactie is er een sto rende fout in 'Uit de pen van' uit Kroniek nr. 1, 2011 geslopen. De naam van de schijfster was Marianne Zoetmulder en niet Marian ne Zoutmulder. Onze excuses daarvoor. De zomeravondwandeling en de NAJAARSEXCURSIE De zomeravondwandeling (dinsdag 21 juni) vindt plaats in Egmond aan Zee. De aankondiging met de plaats waar en de tijd waarop u zich in Egmond aan Zee moet vervoegen, staat verderop in dit nummer. Gris het aanmeldformulier voor de na jaarsexcursie -op zaterdag 24 september naar Leerdam, met een prachtig program ma- snel uit dit nummer. En pak dan snel de fiets, die u al een week klaar heeft staan. Michèle woont nog steeds op Lievelants- buurt 12, daar moet het formulier in de bus. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Toegankelijkheid archief Ons archief in het Grafter Raadhuis is toe gankelijk op de ie en 3e woensdag van de maand van 930 tot 12.30 uur. In de maan den juli en augustus is er geen openstel ling. En in mei, juni en december is de openstelling één keer per maand. Voor alle zekerheid kunt u onze archivaris Fred Hoek van te voren nog even bellen. 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 3