De Maria-verering De oorsprong van de Maria-verering ligt al in de eerste eeuwen van het christendom. In 431 werd in Efese de positie en rol van Maria binnen de kerk officieel vastgelegd tijdens een concilie. Maria moest gezien en geëerd worden als Moeder Gods. Hiermee werd positie gekozen tegen de patriarch van Constantinopel, die Maria als de moe der van de mens Jezus zag. Naast de verering van Maria bleven heidense gebruiken gehandhaafd. In Schermerhorn werd in de i8e eeuw een jong meisje verkleed als pinksterbruid of pinksterblom rondgedragen, net als een Mariabeeld tijdens een processie. De maagdelijke pinksterblom symboliseerde vruchtbaarheid. De Maria-verering begon in Noord-Hol land later dan elders. De Romeinen waren niet noordelijker dan Velzen gekomen, het christendom werd in onze streken ver spreid door Willibrord en zijn volgelingen. Willibrord stichtte onder meer de kerk in Heiloo, het Mijzenkerkje is hiervan een dochterkerk (aan het eind van de tiende eeuw gesticht). Of in de eerste periode de verering van Maria een rol speelde is niet bekend. Later ongetwijfeld wel, in de tijd dat onder meer gravin Margaretha van Kleef ter bedevaart ging naar het Mijzen- kapelletje, in 1398. Zij kwam toen bidden voor de goede afloop van de veldtocht van haar echtgenoot, graaf Albrecht, tegen de Friezen. Haar bedevaart sorteerde niet veel succes, maar dat terzijde. De Mijzenkapel staat op de lijst van be devaartplaatsen die door het Meertens Instituut is samengesteld. Dat betekent dat aan de volgende voorwaarden was voldaan: er moest een sacrale ruimte zijn die door de bezoekers als buitengewoon heilzaam werd ervaren en waarbij de bij zondere aandacht uitging naar een be paald 'cultusobject'. Bezoekers moesten bezoekers een kortere of langere reis on dernemen om de plaats te bereiken en aan de reis moesten een of meer bedevaarttra dities zijn verbonden. Het cultusobject zal in aan Maria gewij de kapellen vaak een Maria-beeld geweest zijn. Het is zeer de vraag of het Maria-beeld dat in dit artikel ter sprake komt het cultus object was ten tijde van gravin Margaret ha. Het beeld is namelijk gedateerd tussen 1450 en 1500, dus vijftig jaar later dan het bezoek van Margaretha. Het Maria-beeld, 'Maria van de Goorn' of liever'Maria van de Mijzen' 62

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 18