tijdens deze onlusten onberoerd zijn ge laten? Er volgen geen verdere meldingen meer over de Grafter parochie en zijn kerk. Zou tot de reformatie het kerkje onveran derd zijn gebleven? Het valt te betwijfelen, wellicht is er eerder begonnen met een stenen kerkje. De eerste kerk van steen, rond 1528 Bij de reformatie in 1572 gingen de Rooms Katholieke kerken geleidelijk over in ande re handen. Het jaar daarop, toen Willem I, prins van Oranje, overging tot de Calvinis tische godsdienst, werd de vrije uitoefe ning van de katholieke godsdienst verbo den. Aanvankelijk alleen buiten de steden en binnen Holland en Zeeland echter in 1581 geheel verboden in de Verenigde Ne derlanden. De Gereformeerde kerk werd in 1583 staatskerk, d.w.z. zij was de heer sende, maar van de Staat afhankelijke, kerk wier leraren uit 's Lands kas betaald wer den. Volgens de Haarlemse Bijdragen nr. 28, blz. 322 kwam in 1574 al een predikant in de kerk van Graft. De kerk zal ongetwijfeld in- en uitwen dig veranderingen hebben ondergaan om de paapse uitingen teniet te doen. Of werd de houten kerk, juist bij deze overgang ver nietigd en kwam in deze roerige tijden van het beleg van Alkmaar en de aanval van de Spanjaarden op het Schermereiland in 1575, de eerste stenen kerk tot stand? Een teruggevonden wandbord bleek bij res tauratie op de achterkant met Bijbeltek sten te zijn gesierd en stamde uit 1528; was die opgehangen in de eerste stenen kerk? Hoogstwaarschijnlijk is men eerder begon nen met de bouw van de stenen kerk. Een bevestiging, van tenminste een ste nen toren, vinden we in het Chronykje van Leeghwater waarin hij vertelde: Ik heb in mijn jonkheit welhooren verhalen van de Se cretaris van Graft geheeten Jan Lubbertsz, de welke een zeer ervaren man was van de oude Geschiedenissen ende Historiën te ver halen de welke my zeide van een oud man tot Graft die gedenken mogt dat het Dorp van Graft nog heel weinig en zeer klein was ende dat aldaar in het Dorp van Graft in dien tijd niet meer als vier wegen gangbaar waren ende dat het fondament van de stee- nen Tooren niet hoger en was als een mans langt. Aangenomen dat Jan Lubbertsz. van middelbare leeftijd was en sprak met de 25 jarige Leeghwater, zou de oude man wel licht rond de eeuwwisseling zijn geboren en had hij als jongeling in ongeveer-1525 de toren van de kerk van Graft zien bouwen. De afbeelding in het vorige hoofdstuk laat al een stenen toren doorschemeren. Bijna zeker en gebruikelijk in die tijden was de toren in opdracht van de overhe den gebouwd omdat in roerige tijden een hoge uitkijkpost onontbeerlijk was. De houten kerk stond er al en om een toren voor de ingang te bouwen was niet logisch dus waarschijnlijk is de toren naast de in gang gebouwd. Een stenen toren met een mansdiepe fundering, voorwaar geen klei nigheid. De logische volgende stap is de verstening van het schip. Een aanwijzing daartoe ontbreekt echter maar het heeft er alle schijn van. De vroegst bekende grafzerk uit 1575 betreft die van meester Dirck Wilre schout van Graft en die zou best ook gelegen kun nen hebben binnen de wanden van een nieuw gereformeerd stenen kerkje. Het was voor Graft ook het begin van begraven in de kerk. Als men al beschikte over hard steen om grafzerken te maken (afkomstig uit het latere België), dan zou men zeker hebben kunnen beschikken over gebak ken producten uit de dichterbij gelegen steen- en pannenbakkerijen langs onze grote rivieren. Dus de eerste gereformeerde predi-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2010 | | pagina 11