Voor Jan Willemsz was deze preek aan leiding een boek te schrijven: 'Grondig- Ondersoeck ofte Klaer-Betoog' dat uit Handelingen 6 niet is af te leiden dat di akenen moeten worden aangesteld door handoplegging. De vrede in het dorp was onder de Dopersen soms ver te zoeken. De onderlinge twist verstomde toen in Amsterdam een dramatisch grote scheu ring zich voordeed tussen de vrijden kende groep en de wat meer behoudende groep. De behoudende groep splitste zich af en ging voortaan kerkdiensten houden in het verbouwde pakhuis De Zon (tussen Singel en Heren gracht) en de anderen bleven in hun kerk die vanouds gevestigd was aan de Singel tegenover het Spui in het grachtenpand 'Het Lam' (nog steeds, overigens). De scheuring staat bekend als de 'lammerenkrijg'. Tien jaar later namen zes doopsgezinde leraren uit onze streek het initiatief te bemiddelen tussen beide Am sterdamse groeperingen. Drie van de zes kwamen van het Ei land. Hun onbetwiste informele leider was Engel Arentsz. Van Dooregeest. Dit vredesinitiatief mislukte echter door onvoorzich tig gedrag van de bemiddelaars. De bemiddelaars waren zo ge charmeerd van de flexibele hou ding der Zonnisten dat ze zich aansloten bij deze behoudende groep. En dat is een opmerke lijke ontwikkeling als u zich her innert dat de Waterlandse Doopsgezin den van oudsher tot de progressieveren de minder dogmatischen behoorden. De Lammisten waren verontwaardigd en geschokt. En terecht, als ik het zo van grote afstand bezie. Zij zullen vooral met scepsis de ruimdenkende en vriendelijke inleiding op de Rijper Zeepostil hebben gelezen. Einde letterlijke tekst. Na het verhaal over de doopgsgezinden komt de Rijper Zee-Postil aan de beurt. De Rijper Zee-Postil Inleiding De Rijper Zee-Postil is een prekenbun del speciaal geschreven voor haringvis sers en walvisvaarders. De auteurs zijn doopsgezind predikant. Er zijn van de Rijper Zee-Postil niet veel voorgangers De titelpagina van de Rijper Zeepostil bekend. Een wel bekende is de (gerefor meerde) Zee-Postil van Adam Wester- mann uit Workum met een geschiedenis van Stavoren achterin. De Rijper Zee-postil bevat 22 preken. Men was maximaal drie maanden weg, er waren dus 12 'zondag'-preken nodig. Daaraan zijn 4 preken toegevoegd voor de feestdagen en 6 'thema'-preken, met 189

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 9