dankzij het Congres van Wenen door het lijk te beschermen. Onderdeel daarvan leven mocht als Koning Willem I) en ver kocht zijn planetarium voor de toenter tijd astronomische som van 25.000 gou den guldens aan de Staat. U begrijpt het: een boek om te raadple gen, in de bibliotheek van ons museum. Nieuwe boek in de museumwinkel: De Walvis, Hilde Cammel en Anton Kos, Zwolle, 2008. In de winkel van het museum is sinds enkele weken een informatief boek te koop over walvissen. Het initiatief tot deze publicatie is afkomstig van het Zuiderzeemuseum en het Wereldna- tuurfonds. Het fraai geïllustreerde boek beschrijft de walvis vanuit verschillend perspectief. In het eerste deel wordt het beest (er zijn 14 soorten walvis) vanuit de biologie beschreven. U leest bijvoorbeeld daarin dat walvissen door hun oogopbouw kippig zijn en dat ze duizenden kilometers zwemmen om te paai en en te paren. Het tweede deel ver telt enkele mythes en verhalen over de walvis: van Jonas tot Moby Dick. Het derde deel behandelt de geschie denis van de walvisvaart en daarin wordt uiteen gezet hoe de walvisvangers steeds verder de ijszee in moesten om dat de walvispopulatie (de soorten hier waren Groenlandse walvis en Noordka per) door de jacht snel verminderde en derhalve steeds noordelijker zwommen. De walvisvangst ontwikkelde zich van kustvaart tot ijsvisserij. Dit derde deel is het meest uitgebreide van de vier. Het vierde en laatste deel tenslotte toont hoe tegenwoordig verwoede pogingen wor den gedaan de walvissen zo veel moge- is het walvis kijken in plaats van het op walvissen jagen. Het boek is fraai geïllustreerd. Dat is de uitgever (Waanders Zwolle) wel toe vertrouwd. NIEUWE AANWINSTEN Een kleine opsomming van nieuwe aan winsten (schenkingen en bruiklenen) van de afgelopen maanden: Een potvistand met gravure van wal visvaart van dhr. C. Leng te Dord recht. Twee zijzwaarden van zeilschouwtje van dhr. C. Eijking te De Rijp. Een braak, stoof, foto's en bijbels van dhr. F. Hoek te De Rijp. Twee in pastel uitgevoerde portretten van Cornelis Jansz Blaauw en Antje Bouwes Geel van dhr. A. Blaauw te Haren. Diversen voorwerpen uit de inventaris van het Voormalig Weeshuis te Graft van het Bestuur Hervormde Gemeente Graft. 237

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 57