overlijdt moeten de overgebleven voog den een opvolger benoemen. Het moet 'een vroom ende getrouw ende concenti- eus burgerlijk persoon', waarbij hij geen voorschrift voor een bepaald geloof vast legde. Iets wat uitzonderlijk was voor die tijd. Ook wat betreft de bewoning van het Vrouwengasthuis liet Popta niets aan het toeval over. Het gasthuis Het gasthuis stond open voor behoeftige weduwen en vrouwen van alle gezindten. Soo Gereformeerde, Roomsgesinde, Re monstrantse, Doopsgesinde, ende ande re, welke al t samen sonder onderscheijt sullen aengenomen worden. Ze hoefden geen huur te betalen, ze kregen zelfs wekelijks een uitkering van 14 stuivers, naast diverse uitkeringen in natura. Eén keer in het jaar moest er een grote koe gekocht en geslacht worden waarna het vlees in 26 gelijke porties onder de inwoonsters verdeeld moest worden. Popta, mogelijk vanuit zijn ervaring als advocaat, zag in deze vleesverdeling een mogelijk bron van twist tussen de bewoonsters. Het zou immers maar zo kun nen zijn dat een ken nis van de rentmeester elk jaar een grotere of vettere portie vlees toegewezen zou krij gen. Om deze bron van twist te voorkomen heeft Popta in zijn testament bepaald dat er 26 koperen pennin gen gemaakt moesten worden met daarop geslagen de cijfers 1 tot en met 26. De rent meester moest dan bij de verdeling van het vlees uit een zak, Het kerkje van Marssum. Foto Thea Mantel. ongezien, een penning pakken en die op het portie vlees leggen. Zo bepaalde het lot welk portie vlees voor welke kamer bedoeld was. De traditie van de uitkeringen heeft lang stand gehouden. Zo nu en dan wer den de regels aangepast aan de moderne tijd. Zo werden de kaarsen vervangen door gratis elektrisch licht. Met de komst van de AOW, de toenemende kosten voor de instandhouding van het bezit en de teruglopende inkomsten uit de pacht zijn de uitkeringen in de loop der jaren afgeschaft. De tegenprestatie van de dames voor het gratis wonen in het gasthuis was het jaarlijks poetsen van de grote eikenhou ten kast in de zaal van Heringastate en het poetsen van de kerkbanken die bij het slot horen. Traditioneel werd dit op de derde donderdag van september ge daan. De laatste keer gebeurde dit in 1974. Na het Poptaslot en het Vrouwengast huis kwam de kerk aan de beurt. De Nederlands Hervormde Kerk 222

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 42