huwelijk kreeg zij zes kinderen: Romcke, Keympe, Haye, Ael, Eelck en Reynera. Haar dochter Eelck Jelmera noemde zich, net zoals haar moe der, Heringa. Zij huwde Wigle Riencks Camstra. De zoon uit dit huwelijk, Soscker Camstra erfde het onroerend goed van zijn grootmoeder. Soscker Camstra voeg de net zoals zijn moeder en grootmoeder Heringa toe aan zijn naam. Hij was gehuwd met Tyets Oenesdr. van Juwsma. Bij zijn overlijden in 1523 erfde zijn zoon Eelcke het slot dat vanaf deze tijd de naam Heringas- tate droeg. Eelcke Heringa heeft het geheel zo'n 22 jaar in zijn bezit gehad. In 1592 stierf de familie Heringa in mannelijke lijn uit. Het bezit van de familie ging over op de twee doch ters die met twee broers uit het Friese adellijke geslacht Van Eysinga waren getrouwd. Anna van Eysinga overleed in 1687 en haar erfgenamen besloten het huis te verkopen aan de Leeuwarder advocaat dr. Henricus Popta. Net als Anna van Eysinga was ook Popta ongehuwd. Hij bepaalde in zijn testament dat het huis na zijn overlijden niet meer bewoond mocht worden. Hij liet het huis na aan het door hem gestichte vrouwengasthuis te Marssum en droeg het beheer op aan de voogden van het dr. Henricus Popta- gasthuis. Dankzij deze erfstelling is het huis in zijn huidige staat bewaard geble ven en heeft het niet het slopende lot van vele states in Friesland ondergaan. In de volksmond heeft de state de naam van de laatste bewoner gekregen en wordt het als Poptaslot aangeduid. Het testament van Henricus Popta vervult een doorslaggevende rol. Interes sant is dat tot op de dag van vandaag de beschreven regels nageleefd worden. Zijn universele erf genaam werd het door hem gestichte 'Arme Vrouwe Gast huis'. Popta legde vast dat het Vrou wengasthuis door een college van vier voogden bestuurd moest worden onder voorzitterschap van de administrerend voogd -de rentmees ter. De eerste vier werden door hem benoemd. De voog den kregen het vruchtgebruik, maar geen vergoeding. Als één van de voogden De spiltrap Het wapen van dr. H. Popta op het poort gebouw 221

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 41