klerck die alsdan binnen jairs priester werden moet, die verbonden wesen sell inder voirs.(chreven) Cappellen wekelicx drie missen te doen ende in die p(a)rochie van Graft te woenen ende dese cappelrie selve te bedienen. Ende wairt dat hijse selve niet bedienen en woude soe alleen die selve cappelrije ofte vicarie ter stont open wesen ende vacyeren en die ghifteres inder tijt wesende, sellen die enen anderen bequamen persoen als voirs.(chreven) staet geven mogen tvicarie van hem, diese niet bedienen en woude. Voirt soe en sell die besitter van deser cappelryen voers.(chreven) die selve cappelrye niet moghen permutyren buten consent ende wille der ghifters inder tyt wesende. Ende om dat wy ghifters voirs.(chreven) der tymeringhe onser moeder ker- cken van Graft voirs.(chreven) niet ghehyndert, mer gheerne ghevordert saghen, soe ordineren wij bij consent der bueren uuten Rijpp alse wairt sake dat yemant in testamente besprake ter tymeringhe der capellen voirs.(chreven) sonder versprake die moeder kercke voirs.(chreven) daer yet aff te hebben, dat nochtan die selve onse moeder kercke dat een derdendeell ter tymmeringhe dair van hebben sell. merwairt dat die ghene die testament maecte dan uutspraeck van dese, soe sell dat gaen alst elck besproken wert. Tot welker cappelrye ofte vicarye voirs.(chreven) wij eerstwerff presentieren den Eerbaren Jacob Symons soen, clerck des kreesdoms van Utrecht ende geven se hem puerlicke om goeds wille. Wair omme wij den Eerwairdigen va der in gode ende heren heere David van Burgoenge Bisscop Tutrecht oetmoedlicken bidden dat hij hem wairdige deser voirs.(chreven) vicarye ofte cappelrye ende dese fundacie bewysinghe der goeden ende ordinancie voirs.(chreven) mit synre gheeste- licker macht te confirmeren ende dese voirs.(chreven) goede die voer bewyse staen, ende oec die in toecomenden tyden daer toe bewyst sellen werden, tot behoeff als voirs. (chreven) staet te mortificeren ende voirtmeer kercklick ende geestelijck te maken alsoe dat sy kercklicke vryheden moghen ghebruken. Ende den voirs.(chreven) Jacob Symons soen inder voerscreven cappelrijen eerstwerff te willen institueren. Voirt soe bidden wij oeck oetmoedelicken den Eerbeer(dige) heere meister Jan Jaquet onsen pastoer van Graft voers. (chreven) dat hij om tloen der ewigher salicheit voir hem ende voir syne nacomelingen, pastoren der kercken van Graft voirs. (chreven) tot deser fundacien ende ordinancien sijn gunst ende goetwillich consent toe doen wille. Voir welcke consent ende gunst die buere uten Rijpp hem ende sijnen nacomelin gen, pastoren der kercken van Graft voirs.(chreven) van sijn canonike porde jaerlix uutreycken ende betalen sellen opten heyligen paeschdach vijftien stuver ewelick durende. Ende ick Johan Jaquet, pastoer der kercken van Graft voirs.(chreven) ten oetmoe dighen versoekende ghebede der voirgh(enoetnde) stichters der vicariyen ofte cappelryen voirs.(chreven) soe geve ende gunne ick voer my ende voir myn naco melingen pastoren der kercken voers.(chreven) deser fundacien ende ordinancien volcomen consent. Behoudelick my ende mynen nacomelingen die vyftien stuiver si- aers ende onser kercken recht voirss(chreven). In oirkonde deser dingen soe hebbe ick Johan Jaquet, pastoer voergh.(enoend) om mijnre bekenninghe ende consents wille voirs.(chreven) gebeden den Erbeerd(ige) meister Gheryt van Ryede pries ter ende cappellaen des Eerwairdigen ende geboertigen here heren Ghysbrechts van Brederode, doemproest Tutrecht syne segell over my an dese fundacie te willen hanghen. Ende want wij stichters voirgenoemt op dese tijt, selve ghene segelle en hebben, soe hebben wij ghebeden den Erbaeren mest(er) Gherijt van Riede, priester ende cappelaen voirs.(chreven) dese fundacie mede over ons te besegelen mit sijnen segell tot bestemste alle der punten voirscreven Ende ick Gherijt van Riede, priester ende cappellaen voirgenoemt, hebbe om bede wille meisters Johans Jaquet, pastoer 217

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 37