i De bewuste Akte van Fundatie op perkament. r Cond ende kenlick sy allen gelovige kerstenen luden, die dese letteren sellen sien off horen lesen, dat wy Gheryt barwouts zoen, Andries louwen soen, Jan andries soen, Pieter gheryt soen, Pieter ian claes soen ende Peter claes soen van necke, aengeloct ruitten gheeste der godsdienstiger devocien, Begherende die aertsche dingen salich- lick te keren in hemelsche ende dat ver gancklick is in tgeen dat ewich is, ende dat wy lange inder begheerten gedraghen hebben byder hulpen ons heren tot volcomen- 1 heit te brenghen. Soe hebben wy by consent des Erbeer(dige) heere meyster Jans Jaquet, ons pastoirs van Graft, des kreesdoms van Utrecht vanden goede dat ons god verleent heeft, ghesticht ende beghift, stichten ende beghiften mit desen tegen woir- digen brieve een ewighe Cappelrije ofte Vicarie Inder Capellen die de ghemeen bueren uuten Rypp timmeren ende maken in die p(a)rochye van Graft voirs.(chreven) in die ere goeds, syner ghebenedider moeder en maget maria ende des heyligen apostels Sinte Pieters.Tot welker stichtinge ick Gherijt barwouts zoen voers.(chreven) bewyse en gheve halff eynke-ven ende halff moens-weer ende die worff bij die delft. Ende wy Andries louwe soen ende Jan andries soen voirgenoemt bewijsen ende gheven dat derdendeell van Smits-ley. Ende ick pieter gheryts soen voirs.(chreven) bewyse ende gheve daer toe een mat in kryckelei ende die worff bij die bredeweer. Ende ick pieter jan claes soen voirs.(chreven) bewyse ende gheve daer toe boppe-ley. Ende ick pieter claes soen van neck voirs.(chreven) bewyse ende gheve daer toe die worff an die westsijde van die gaen voir die grote camp. Voirt soe willen wij ende ordineren, dat die ghifte van dese vicarie ofte cappelrye aen ons comen ende bliven sell alsoe lange als wij leven off datter een van ons leeft. Alsoe dattet meeste ghetall voir dat minste der stemmen gaen sell. Ende nae onser alre doot soe sell die ghifte voirs.(schreven) co- men ende bliven tot ewige vicarien. Aan die voechden der cappellen voirs.(chreven) inder tijt wesende. Ende datmen dese vicarye ofte cappelrye tot wat tijden ende alsoe menichwerff alse open wert gehouden sell enen abelen persoen, hij sij priester ofte I 216

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 36