uitlaating van eenige woor den in het vaers geplaatst, waarvoor zij andere woorden hadden doen stellen, veran deringen uit beginzelen van ergelijkheid van zekeren uit drukkingen tegen den Room- schen leer zijnde gemaakt'. De nieuwe tekst was echter totaal anders, met weglating van de jaartallen. Maar met 66 tegen 64 stemmen werd op 12 februari 1797 toch weer ge kozen voor de oude tekst en moest het bord op het einde van het jaar door de Rijper kunstschilder Jan Kieft wor den overgeschilderd. Alleen het woordje 'bijgeloof werd, op aandrin gen van de predikant, nog veranderd in 'geloof. Jammer dat zo'n kleine meerder heid de onachtzaamheid in stand hield. De kerkmeesters hadden het, al of niet wetend, aan het rechte eind. In ieder ge val was de nieuwe tekst tenminste cor rect en luidde de eerste zinnen als volgt: Ik was tot Gods eer geboud met kleijn omtrek van muuren. Daar na vergroot door meenig aantal van Gebuuren. Zoo dat de Godsdienst in haar Luijster wert verrigt. Maar in Zeer korten tijd was weer al dit gestigt. Momenteel lijkt de tekst op het bord op het oorspronkelijke en zal in de tussentijd wel eens zijn aangepast, maar vermeldt nog steeds de verkeerde aanduiding uit 1467. In ieder geval is het jaar sowieso fout omdat de Bisschop van Utrecht pas het in juni 1468 zijn goedkeuring er aan gaf, zodat pas daarna met de bouw be gonnen zou kunnen zijn: 1467 Eerst was ik een kapel van klein be grip en muren Daarna vergroot om 't groeizaam aantal van geburen 215 Interieur van NH kerk De Rijp, richting oost, eind 19'' eeuw. Rechts het memoriebord boven de schepenbanken, welke la ter zijn verplaatst naar de noordzijde. Aquarel van Willem Spaarman Pz. 1529 kreeg ik de naam van Bavenkerk ik diend het Roomsch geloof tot dat Hervormingsligt de misdienst bui- tenschoof Kennelijk heeft de Grafter historicus Pieter Schuurman (1871-1939) in zijn tijd zich ook niet gestoord aan het verkeerde tekst op het bord. Hij heeft daar nooit iets over geschreven, terwijl hij toch min of meer de akte had gelezen, want in een van zijn geschriften (1911) over de Grafter kerk (zie Een nieuwe Chronyke jaargang 17, nummer 4, december 2000) haalde hij met een samengesteld frag ment de akte aan. Ook Schuurman las de akte weer anders dus laat ik voor de goede orde onderstaand mijn letterlijke transcriptie van de akte uit 1467 volgen, hier en daar gecorrigeerd aan de hand van de publicatie in de Haarlemse Bij dragen. De originele regellengten zoals die in de akte voorkomen zijn aangege ven met een verticale afbreeklijn. Voor de leesbaarheid zijn leestekens zoals punten, komma's en verbindingsstreep jes toegevoegd, welke in de originele charter ontbraken. Afkortingen of ver duidelijkingen zijn tussen haakjes toe gevoegd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 35