Giuseppe Garibaldi (1807-1882,) de legeraan voerder die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de Italiaanse Eenwording. Hij was over tuigd republikein. Dat hij toch met de koning heeft samengewerkt, zo verklaarde hij later, was alleen ter wille van de eenheid van Italië geweest. het resterend deel rond Rome vormde Pius IX een Zouavenleger. Dat wil zeg gen dat in diverse landen vrijwilligers werden geworven om 'het erfgoed van Petrus' te verdedigen. In 1867 behaalden de Zouaven samen met Franse troepen een overwinning op het koninklijk leger in de slag van Men- tana. Maar drie jaar later werd Rome alsnog ingenomen door Victor Emanuel en Garibaldi. Vaticaanstad was het eni ge stuk dat de paus overhield en het Zou avenleger werd ontbonden. Ik moet u er op attent maken, dat het Korps Zouaven niet verward mag wor den met de Zwitserse Garde. De pause lijke Zouaven werden in 1870 naar huis gestuurd, terwijl de Garde nog altijd dienst doet. Oudenbosch De naam Zouaven stamt uit Algerije. Zij vormden de lijfwacht van de plaatselijke heersers en kwamen uit de stam der Ka- bylen. Later werden zij in het Franse leger opgenomen als het korps Zouaven. Gaandeweg werd dit kops bemand met Fransen, maar zij behielden hun merk waardige uniform met de grote wijde broek. Langzamerhand verdween het korps. Rond 1860 ontstond in Rome een pauselijk legeronderdeel, dat uit Franse en Belgische vrijwilligers bestond en de naam Zouaven droeg. Zij hadden hetzelf de uniform als het voormalige Franse korps. Toen Rome aangevallen dreigde te worden werd het legerkorps aanzien lijk uitgebreid met soldaten die in ver schillende landen werden geworven. Uit Nederland kwam het grootste con tingent buitenlandse vrijwilligers, meer dan 3.000 in getal. Het dorp Oudenbosch was de verzamelplaats voor de Neder landse soldaten. Van hieruit reisden zij naar Brussel, waar zij werden gekeurd en ingeschreven. Per trein gingen zij naar Marseille, vanwaar zij per schip naar de haven Civita-Vecchia bij Rome voeren. De pauselijke soldaten hadden vaak al in hun eigen land aan de militieplicht voldaan en waren dus op de hoogte van het krijgsbedrijf. Vanwege idealistische motieven waren zij in pauselijke dienst gegaan en zeker niet uit geldbejag, want de soldij was minimaal. Al tijdens de strijd in Italië werd in Ne derland besloten om in het dorp Ouden bosch een monument voor de Zouaven op te richten in de vorm van een parochie kerk. Van 1867 tot 1892 duurde de bouw. Het oostelijk deel met de koepel was een verkleinde kopie van de Sint Pieter in Rome. Voor het schip en de voorgevel diende de Sint Jan van Lateranen, even eens in Rome, als voorbeeld. Het ontwerp voor de bouw van het 201

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 21