thema's die meestal ontleend zijn aan de menselijke zwaktes als oneerlijk heid, dronkenschap, ontucht en ruzie. Daarnaast kwam het laatste oordeel voor, onnuttig spreken en godsvruchtig spreken. Verder staan er 16 smeek- en dankgebeden in de Rijper Zeepostil. Het 400 pagina's tellende boek eindigt met honderd bladzijden geschiedenis van het vaderland, van het Schermereiland en van de dorpen daarop gelegen, meer in het bijzonder van De Rijp. De schrijvers Letterlijk uit de tekst van Herman Med- dens: Engel Arentsz. Van Dooregeest en C. A. Pos jager waren doopsgezinde predikanten uit de tweede helft der 17'' eeuw. Hun il lustere voorgangers, de bevlogen leraar Pieter Pietersz. (1574-1651), de Rijper la- kenkoper, uitgever en leraar Jacob Claesz (1600-1664) en hun opponent, de Keulse arts Jan Willemsz (1583-1660) hadden hun bijdrage geleverd aan het geestelijk leven in De Rijp en ver daar buiten. Onder hun opvolgers zou de me dicus Van Dooregeest de belangrijkste zijn. Hij voelde zich verwant met de Am sterdamse Zonnisten en als hij model staat voor de richting die de Rijper Soci ëteit voorstond, dan is de bevlogenheid opgenomen in een sober en ruimdenkend christendom. De Bijbel staat centraal en daarmee heeft het pastoraat een duide lijke grond onder de voeten. C.A. Posja ger stond op het Noordeinde. Hij is de vermoedelijke zoon van A.C. Posjager van wie twee conflicten bekend zijn. Eén maal preekte hij tegen de standpunten van Jan Willemsz en dat was sensatie in De Rijp en verre omgeving en één maal preekte hij over de grote brand van 6-1- 1654. Zijn preek van 6-1-1655 leverde hem een grote boete op van 245 goudguldens. Deze boete werd overigens in zijn geheel door zijn toehoorders betaald middels een collecte. Over Van Dooregeest is iets meer bekend. Engel Arendszoon van Doore geest, is geboren op 26 December 1645 te Dooregeest, een polder in de buurt van Uitgeest. Op dertig jarige leeftijd werd hij beroepen tot mennonieten dienaar in De Rijp. Tezelfder tijd heeft hij ook het vak van medicus uitgeoefend. Onder de doopsgezinden leraren komen veel artsen voor. De universiteit was alleen toegankelijk voor gereformeerden. De studie der medicijnen was daarop een uitzondering. Die stond ook open voor doopsgezinden. Van Dooregeest bekleed de het ambt van leraar tot zijn dood in 1706. Van Dooregeest was een geletterd man. Het is evident dat van Dooregeest, hoewel niet formeel opgeleid, een ge leerd en wijs man was en hogelijk werd gewaardeerd en gerespecteerd. Ondanks dat hij tot de Waterlandse doopsgezin den behoorde die doorgaans libertijns waren, was hij een vurig aanhanger der conservatieve zonistische principes. Hij was coauteur van de brochure Grondt- steen van Vreede en Verdraegsaemheyt' (1674), die de diverse modaliteiten van doopsgezinden uitnodigden toe te treden tot de Zonistische sociëteit. Hij was vaak de organisator en initiatiefnemer van de Zonistische Conferenties. Toen in 1684- 1685 pogingen werden ondernomen de Lamisten en de Zionisten te herenigen was Van Dooregeest een van de belang rijke vertegenwoordigers van de Zonis tische groep. Behalve de hier genoemde werken en de Rijper Zeepostil schreef hij ook in 1686 een voorwoord bij de nieuwe editie van de Belijdenis des Christelyken Geloofs door Hans de Ries and Lubbert Gerritsz. Einde letterlijke tekst. De uitgever Na de inleiding over de Rijper Zee-Postil en zijn auteurs vertelde Herman Med- dens over de uitgever van de Rijper Zee- 190

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 10