het land aanwezig was. Een verzoek aan het Rijk om subsidie voor dit project leverde nog wel wat op; voor Koedijk fl. 800,- 363,-)en voor Sint Pancras tl. 400 181,50). In 1923 volgde na een bezoek van een controleur een tweede subsidie van het Rijk voor Koedijk. Omdat Sint Pancras draagkrachtiger was ontvingen die nul op het request. In de volgende jaren ging het al U1T DEN omtrek. niet veel beter, de de veendeIITtÊIÏnt pancras. prijzen zakten en oencommissie voor (lc geinnomen Sintpancras en Koe- Hp dpnmrli ippptHp .^rflJr Senilis, dat, ter bestrijding der werkeloos- ae gepioauceerae heul m l eide gemeenten, dit jaar widd-eitom turf is gestoken en turf was van een gebaggerd. Dai de werkzaamheden, daaraan verbonden, thans weder matige kwaliteit, CU ge veer zijn geëindigd, en dat nu weder het oogenblik is I gekomen, waarop het de taak der commissie is, de turf af ei zat veel zand ie zetten, ten einde de gedane uitgaven te dekken. in De verliezen c'°€l een beroep op do mode werking der bur gerij. door beleefd te vctfzoekëlnden afzet mogelijk te maken. per gemeente Indien de inwoners der beide geimienten door eene bestelling de werkverschaffing steunen, waardoor alle turf wordt afge- namen dus toe. |rp>men, is de commissie overtuigd, d it de ontvangsten de Ook de verkoop uitgaven zulten dekken, zoodat geen tekort door de gemeen ten behoeft te worden bijgedragen, welk tekon anders op de van de turf verliep belastingbiljetten zou worden terug gevonden. mnniv^m \/i-^ Ar, De cl'3r steekturf is f4.—, der baggerturf f8.— per )eizaam. Vla dc 1000 stuks, afgehaald van het Yeenterrein. opgeroepen om turf van de Veenderij te kopen tegen zeer billijke prijzen. Wanneer de turf niet zou worden afgenomen, zo schreef men, zou de burger dit uiteindelijk merken bij zijn gemeentelijke belastingaanslag. Wel een grote afnemer was de Armenvoogdij in Sint Pancras, die 400.000 stuks turf afnam ter uitdeling aan de armen. m^ïi&ïmn Opzichter van Kampen hield zich ook bezig met de verkoop. Wanneer die stagneerde liet hij de prijs zakken en wanneer de verkoop weer wat aantrok verhoogde hij de prijzen weer. Helaas voor van Kampen viel dit niet in goede aarde. Er werd hem ondermeer verweten dat de turf te goedkoop verkocht werd aan personen die niet uit één van de beide gemeentes kwamen. Vanuit de beide gemeentes kwam er steeds meer weerstand tegen de hoge kosten. In 1927 stelde Koedijk voor om het achterste gedeelte te vlakken en weer als weiland in gebruik te nemen. Sint Pancras wilde echter het aanwezige veen nog winnen en tegelijkertijd het land vlakken. Aldus gebeurde. Nadat dit werk gereed trasSHSraHS» Ten rijde Mn <k w*rkp|<- <k gCTON %oor hel uk uc»tck Ujcmoft on Wrfccterln ■efen cn vmitn. terreinen •min lOiAn «au ncr «men om rfit# hrhoeffe vi wcficvt werkve cfl te e«or»l»n. «kze «»rkinm iv «ri echter een dc wc >ncr«v Ti Ktip, wssr r^prlcn or pc ra h» t onkruid n .«hutin, is regel *cd 1. IXwirdi ptri-- i Mn kortr ctd Het vr ••f .gewikkelde keef t'^en hcvlol mn jbcdnjl r rxnrpcn 1 rard ccioc if geschikt mtr Cf In jrc»! te leggen d vea «H •rwtl do gr f flu m Irti f jtn Hniiii j- lOUeii -- - 1 KTli

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 92