r weer Opening van het Bouwdorp door bouwdorp-burgemeester Menno Gerritsen Half december 1996 wordt Het Jeugdhuis opgeleverd. De jeugd neemt zelf het heft weer handen. Door zelfwerkzaamheid wordt veel geld bespaard en zorgt dat er voor dat er een enorm saamhorigheidsgevoel is. 'Het Jeugdhuis wordt op deze manier echt van ons', is het algemene gevoel. Enorm trots is iedereen op hetgeen plaatsvindt. Nieuwe Jeugdhuis eind volgend maand open Noordhollandsch Dagblad van december 1996 Vrijwilligers werken aan de inrichting van hei nieuwe Jeugdhuis In Sint Pancrus <*osu#o-o k Van muc verslaggever let schilderen, aanbrengen bü dc vrljwiUigersklus. Bouma: SINT-P ANCRAS Hei van de lambrirering cn sfeer- ..Neem Groen 4 Wit.de aanne- Jeugdhul» in Slnt-Pancras verlichting, de aanleg van de mer. Als we een plaatje hout of gaat in het weekeinde van 31 houten vloer cn verlaagd pla- gereedschap nodig hebben, januari en 1 en 2 februari fond alsmede het plaatsen van kunnen weer altijd terecht." open. Momenteel wordt drif- de bar; dat alles is vrijwilligers- Met succes zijn fondsen aan lig gewerkt aan de inrichting werk. geschreven om subsidie. Bou- van het nieuwe onderkomen ..Het gaat heel goed We heb- ma: „Van fondsen hebben we van het jongerencentrum aan ben dikwijls zo'n twaalf tot vijf- 70.000. Voorts kregen we to- bet Beverplein. tien mensen aan het werk. Het taal 15.000 van Gulpcncr Bier is eigenlijk meer het probleem cn drankenhandelaar Schol- Aannemer Groen 4 Wit uit van hoe hou je iedereen aan de ten. Met deze bijdragen redden Slnt-Pancras heeft het nieuwe slag", vertelt voorzitter Ronald we het allemaal net" Jeugdhuis 18 december opgele- Bouma van het Jeugdhuis la- Diverse activiteiten voor het verd Daarna was het de beurt chend. openingsweekeinde /jjn in aan leden van het Jeugdhuis cn Het jongerencentrum onder- voorbereiding. Het is nog niet andere vrijwilligers om de han- vindt veel medewerking van bekend, wie het nieuwe Jcugd- den uit de mouwen te steken, het plaaiscUJke bedrijfleven huis ofOcecl opent.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 83