gronden van de bezwaarmakenden. buurtbewoners bezwaar aangetekend tegen de nieuwe milieuvergunning voor het Jeugdhuis. Een milieuvergunning is nodig om het Jeugdhuis open te stellen. De bouw wordt uitgesteld. De geplande opening van het nieuwe gebouw tijdens de Nazomerfeestweek is niet meer haalbaar. De bezwaren van enkele buren zijn gericht op gevreesde geluidsoverlast. In de ogen van het bestuur van het Jeugdhuis moet het nieuwe gebouw er juist voor zorgen dat de geluidsoverlast tot een minimum beperkt wordt. Dit in tegenstelling tot de situatie van het oude noodkerkje. Twijfels zijn er dan ook over de werkelijke SINT-PANCRAS De bouw van een nieuw Jeugdhuis in Sint-Pan cras is uitgesteld. Het project ondervindt ver traging door bezwaren van omwonenden. Voorts heeft de gemeente Lange- dijk extra eisen gesteld. Het bestuur van de Stich ting 't Jeugdhuis is te leurgesteld over de gang van zaken. De vertraging kan grote financiële con sequenties hebben. Het bestuur had verwacht dat half mei kon worden begon nen met de sloop van het oude jongerencentrum aan het Be verplein, met aansluitend de bouw ven een nieuw onderko men. Met enig geluk zou het nieuwe Jeugdhuis dan in sep tember kunnen worden be trokken, met de nazomerfees ten. Traditioneel opent het Jeugdhuis dan het nieuwe sei zoen. Bezwaren uit de buurt hebben echter roet in het eten gegooid. Tegen het voornemen van de gemeente om het Jeugdhuis een milieuvergunning te verle nen voor het nieuwe gebouw, hebben drie omwonenden be zwaar aangetekend. Zij vrezen geluidsoverlast. De gemeente deelt dit bezwaar en heelt de voorschriften van de milieu vergunning verscherpt Hier door moet de apparatuur in he Jeugdhuis worden voorzier van een gcluidsbegrenzer. D< extra kosten zijn voor de ge meenV. Onzinnig Voorzitter Ronald Bouma van het Jeugdhuis vindt de ex tra maatregel onzinnig. Hy stelt dat de isolatie van het ge bouw en de al geldende voor schriften - de resultaten van ge degen onderzoeken - geluids overlast onmogelijk maken. Bovendien vindt hij dat de ge meente kennelijk weinig ver trouwen heeft in het bestuur en de gebruikers van het Jeugd huis. De verplichting tot de ge luidsbegrenzer kan hy moeilijk anders uitleggen. De gemeente heeft de gele genheid tc baat genomen om tevens enkele andere voor schriften van de milieuvergun ning aan te passen. Bouma: „Op kleine punten. Deze zijn voor ons niet altijd even duide- ly kTevens heeft de gemeente de situering van het gebouw ge wijzigd. „Nu moet het twee me ter dichter by de sporthal ko men. Om aan de achterzijde een pad te kunnen aanleggen, mede om uitbreiding van het tenniscomplex mogelijk te ma ken. Maar wy weten niets van plannen van de tennisclub voor uitbreiding. Wij wilden ons ge bouw juist zo ver mogelijk in de hoek om te voorkomen dat men achterlangs loopt." Door de diverse aanpassin gen moest de milieuvergun ning - een onderdeel van de bouwvergunning - opnieuw ter visie worden gelegd. Dat ge beurt tot 2 juli. Tot dan kunnen eventueel opnieuw bezwaren worden ingediend. Bouma; „Als dat gebeurt, duurt alles nog veel langer." Het bestuur van het Jeugdhuis bekijkt ove rigens momenteel of het zelf be zwaar gaat indienen. „We zoe ken uit of wy kunnen leven met de aangescherpte voorschrif ten, of we ons zelf niet daarmee in de vingers snijden." Als bezwaren uitblyven, kan men kort na 2 juli aan de slag. Dan wordt het oude Jeugdhuis gesloopt en rap begonnen met de nieuwbouw. Voorzitter Bou ma: „Maar dan heb je de bouw vakvakantie. Dus het grote werk begint daarna pas." De bouw neemt vier maanden in beslag. Door de vertraging loopt de programmering voor de eerste maanden van het nieuwe sei zoen in de soep. Er waren al di verse afspraken gemaakt. De financiële consequenties zyn nog niet helemaal te overzien. Dat het Jeugdhuis inkomsten mist is zeker. Er is ook geen vervangende accommodatie. ..Misschien dat we in de open lucht iets kunnen doen." Het bezoek aan het Jeugd huis laat deze weken te wensen over. Ronald Bouma: „Velen denken dat we nu al slopen. Ook dat kost ons dus geld." Jongerenwerkster Jet Wesseling en voorzitter Ro nald Bouma van het Jeugd huis op het dak van het jonge rencentrum in Sint-Pancras. Zolang niet kan worden be gonnen met de nieuwbouw, blijft het oude Jeugdhuis overeind. Foto Studio Wiek Natzijl Van onif verslaggever Bezwaren en bouw van Jeugdhuis Sint-Pancras

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 72