m ïgdhuis >r de >rs Mooi!' w toen i de in jaar iet i/ond Daarbij id agenda SMSMSSSSW- va„ H» «sS^^KÏ-. r-f",""s,e eB Notulen informatieavond nieuwbouw Jeugdhuis van 15 februari 1996 m 65 m mm '''JïSWÏ •3js notulen 3. Rondvraag vmI tatert W' hebbe" m'nder Va" he'Jeugdhuls dal om 24 00 uur s,u" dan de tennisbaan die BSBö1 ^r. -)n 3 Jï CfWlS W C SI KT PWOWS I 2 - 642273 open jeugd en Jongerenwerk 9073 AlXHXAP ...cnPMATIEAVOND N^OUW 3. Rondvraag Bouwzaken ta v het Bouwplan V aoum, V*t ..n d,na" Bonnema Gelu,dsberekenmg«geba Pdichtstblj7i,ndewoonhu.s) de voorschnften gehanteerd (35 De Boer Een onalhankelijk bureau heeft een rappo de gegevens r,Üarr'k! bUreaU' de 9elu,dsrapportage maakt deel uit van de aanvraag Het able uit Amsterdam De bouwer heeft een akoestisch rapport laten maken de dit rapport, ïmeente wordt eigenaar en is eindverantwoordelijk ordingU 9eCOnlroleerd Als het «Oerdeel uitmaakt van de milieuvergunning is het is laag, maar ik wil spectrum-gegevens laakt deel uit van het rapport, daarom zijn o a de wanden 26 cm beton iktijk zijn er veel geluldsmakers in de omgeving Wat als na de bouw de norm wordt I wordt achteraf gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde woning In het verleden regelen genomen zoals geluid lager, sluitingstijden aanpassen, geluidsbegrenzers, "iddelen Dit plan houdt het geluid binnen, i en eventuele maatregelen treenkomst is duidelijk in zijn eisen, wordt dan probleem voor de aannemer die moet emping werkte met omdat bands eisen stellen aan het geluid en is de norm van tbruiksvoorwaarden moet dat vastgelegd worden en 110 dba binnen-niveau is hoog ,s ^rmaier voor dit soort gelegenheden, ik wil een vast brongeluid met de wethouder geregeld worden in de gebruiksvoorwaarden dhuis moet ook aan normen voldoen, in contracten van bands staat dat ze aan len voldoen, geluid kan daar ook in normgelurd in de gebruiksvoorwaarden en wil praten over het aannemen van ventilatie via de deuren Bonnema De ventilatie in het plan is zonder geluidslekken De Boer Geluidslekken komen vooral door het gebruik Bonnema Indien nodig zullen in overleg met bureaus verandenngen aangebracht worden Planke artikel 19-procedure; is er dan een wijziging van het bestemmingsplan tl n!TaiC!< Tln9SP'an betreft he'b0uwvlak ?reci9s om he' get»™ heen. het oppervlak neem. toe, overschnjding bouwvlak dus 'artikel 19 -procedure 'eder6en 60 W' 90ed mel de buur1 houd9n en informeren Vragen aan de wethouder van mensen uit de Wilgenlaan e.o. kunnen via mevr de Boer gesteld worden !^n^rm^HklaCmen Z'jn d® 'aatS,e 1 5 jaar niet a'9enomen De Wilgenlaan staat al heel lang in bestuu rÏÏÏht mhtf1ónderhS6PHember 95 'S 660 lnformaöe-avond «oegezegd door de gemeente Het uesiuur is slecht in het onderhouden van contacten met de buurt ÏÏS hM '""f8' Van he'Jeugdhuls 09 klach,9n dl* w«j ontvangen worden 7^IIh behandeld Klachten die naar de gemeente zijn gegaan zijn niet aan ons doorgespeeld Jeuqdhuis (tan kan h?" aanleidln9 om acl,es ,e overnemen Uit klachten direct richting het Jeugdhuis, dan kan hierover gesproken worden en kunnen eventueel afspraken gemaakt worden intekent een du,deH'k onderscheldt maken tussen het bouwen en het gebruik, geef op de intekenlijst aan of U de wethouder wilt spreken w H t?^°air„'n seP,embef '95 kregen wij een brief van de gemeente Lv.m. de bouwplannen voor het Jeugdhuis, nu horen wij dat dat over 2 maanden «s Alles goed maar denk om het geluid De Boer U heeft gelijk maar er is ook sprake van vandalisme en het is elke vnjdagavond raak Ik hoor n© tennisbaan ook R Bouma Bedankt allemaal en we houden U op de hoogte "I3tl6 It* 33CJ 1r1! p^|^3SSSSS= ^^tjssssssssssssix ■BHHSBP-- SS^£=ïS=S=?- si"" -»«*■»jMe,e™e,t IlJWlössr

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 67