Kort verslag overleg gemeente Langedijk - St. Het Jeugdhuis, gehouden 7 februari 1994. Onderwerp┬╗ nieuwbouw Het Jeugdhuis. Aanwezigi Het Jeugdhuisi de heren R. Bouma, M. Molenaar. K. de Wit en K. Meesterj Gemeentel wethouder R. de Boer, gemeentesecretaris E. Gijtenbeek en de heer F. Bons Wethouder De Boer vraagt Het Jeugdhuis-bestuur om de sinds 14 oktober 1993 gedane werkzaamheden toe te lichten. De heer De Wit licht een door het Jeugdhuis-bestuur vervaardigde tekening toe. De bouwkosten worden geraamd op 400.000,425.000,Hierbij wordt opgemerkt dat bij deze kostenraming geen rekening is gehouden met besparingen door zelfwerkzaamhe id De heer Bouma zegt dat Het Jeugdhuisbestunr nog niet toe is gekomen aan het opsplitsen van de bouwbegroting in die onderdelen, die wellicht voor zelfwerkzaamheid in aanmerking komen. Ook materiaalsponsoring is nog niet onderrecht:Van her vsB-fonds op een verdoek om eon bijdrage een afwijzend bericht binnengekomen. Het Jeugdhuis-bestuur gaat 5 maart a.s. naar ern studiedag over bouwen, verbouwen, uitbreiden low-budgetbouw van jeugdaccomro'ular ies. De hier opgedane ervaringen zullen in de verdeire planuitwerking meegenomen worden. Door de heer Gijtenbeek wordt gevraagd of het materiaalgebruik ook gespecificeerd is. v De heer Bons zegt dat bij de keuze voor het materiaal gelijktijdig aan zelfwerkzaamheid moet worden gedacht. De heer De Wit zegt dat hij een lijst van te gebruiken materialen zal samenstellen. Wethouder De Boer zegt dat ook voor de welstand de materiaalkeuze belangrijk is. Vervolgens worden de volgende afspraken gemaakt: 1. nagegaan wordt of voor de nieuwbouw planologische procedures moeten moeten worden gevolgd (gemeente); 2. nagegaan wordt wie de regionale contactpersoon voor het VSB-fonds is (gemeente) 3. nagegaan wordt in hoeverre het Juliana Welzljnfonds voor het interieur van een gebouw een bijdrage beschikbaar wil stellen (gemeente); 4. nagegaan wordt welke gegevens minimaal noodzakelijk zijn om een nieuw bouwwerk te kunnen beoordelen (gemeente); 5. mogelijkheden van een particuliere geldlening (Jeugdhuis); 6. materialenlijst in relatie tot zelfwerkzaamheid (Jeugdhuis); 7. volgende bijeenkomst 7 maart, 19.30 uur, raadhuis Noord-Scharwoudo t

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 56