heelt. De kosten van die kelder zijn even hoog als een nieuw jeugdhuisgebouw op dezelfde plek als het oude Jeugdhuis. LANGEDLJK Plannen voor een nieuw Jeugdhuis bij het dorpshuis de Geist in Sint- Pa ncras moeten niet meteen worden afgewezen vanwege het prijskaartje dat eraan hangt. Dat was de boodschap van de commissie samenle vingszaken gisteren aan wet houder R. de Boer. Die vroeg de commissie om een richt- js voor een nieuw onderko- wn. De commissie wilde daar nog niet aan. Onderhan delingen met de betrokken besturen mogen niet bij voor baat onder druk worden ge zet. Wethouder De Boer wilde weten welke prijs de commissie in gedachten had voor een nieuw Jeugdhuis. Hij wilde daarmee voorkomen dat hij la ter voor het blok komt te staan als de prijs aan het eind van de onderhandelingen niet door commissie wordt geaccep teerd. Dan moeten alle plannen weer van voor af aan worden ontwikkeld. Jeugdhuis-voorzitter R. Bou- ma wilde tijdens de vergade ring geen uitspraak doen over een prijs. Vanavond presente ren het Jeugdhuis en De Geist een plan voor een nieuw Jeugd- huis. Dat moet in een kelder on der De Geist, komen. Er is daar ook ruimte voor de plaatselijke ouderenbond. Dat plan kost waarschijnlijk zo'n zes ton; de helft meer dan het bedrag dat het college in gedachten heeft. De commissie vond dat de onderhandelingen nog niet ver genoeg waren gevorderd, om nu al een prijs te bespreken. In dat geval zouden de onderhan delingen onder druk komen te staan en het gezamenlijke plan van 'Jeugdhuis' en 'Geist' bij voorbaat kansloos zijn. Dan zou het alternatief van het col lege overblijven: de vrijkomen de peuterzaal in De Geist aan passen tot een ontmoetings plaats voor jongeren. De zaal van De Geist zou dan gebruikt kunnen worden bij evenemen ten en concerten. Bouma pleitte voor een eigen podium bij het Jeugdhuis. Een plan dat uitgaat van een klein Jeugdhuis met een podium el ders doet volgens Bouma af breuk aan de activiteiten die voor de jeugd worden georga niseerd. De Boer stelde daar te genover dat De Koog in Noord- Schar woude is gekozen als jon gerencentrum met een podi umfunctie. Het Jeugdhuis moet dus kleinschaliger, stelde hij. Twijfel Zonder de plannen direct af te keuren, vonden Y. Barend- regt (Sint-Pancras '82) en Th. Sintenie (Dorpsbelang) de com binatie van dorpshuis en Jeugdhuis 'weinig gelukkig. De Boer beaamde dat de bestu ren van Jeugdhuis en De Geist een beetje om elkaar heen cir kelen, maar gaf aan dat er wel sprake moet zijn van enige tole rantie ten opzichte van de jeugd. De commissie vond dat er zo langzamerhand weieens duide lijkheid mag komen over het Jeugdhuis. Barendregt vond de gesprekken tot dusver weinig productief. De commissie wees erop dat de tijd dringt. Nog voor de komende zomer, het einde van deze raadsperiode, is er duidelijkheid beloofd over een nieuw onderkomen voor de Pancrasser jeugd. De Boer liet weten dat wat hem betreft de raad nog deze raadsperiode een beslissing neemt over een nieuw Jeugdhuis. Of het in 1994 dan ook gerealiseerd is, dat is volgens De Boer een tweede. Noordhollandsch Dagblad van 13 juli 1993 Hoe kwam het dat de gemeente op een dag inzag dat een nieuw te bouwen Jeugdhuis op dezelfde locatie een goed idee zou zijn? Alle opties die links en rechts werden aangedragen hebben we serieus overwogen. Zo zijn we werkelijk gaan praten met De Geist of er een mogelijkheid was om het Jeugdhuis in het dorpshuis onder te brengen. Al snel stuitten we op meerdere obstakels en tegenstrijdige belangen en uitgangspunten. De gemeente had op een gegeven moment 3 ton gereserveerd om De Geist te verbouwen zodat het Jeugdhuis zijn intrek kon nemen in het gebouw van het dorpshuis. Zowel het Jeugdhuis als De Geist hebben toen een pakket van eisen opgesteld als uitgangspunten voor een gezamenlijk overleg. We kwamen er op uit dat ais beide organisaties hun activiteiten zouden kunnen blijven doen, er een grote kelder onder het dorpshuis gebouwd moest worden waar vanuit het Jeugdhuis dan autonoom zou kunnen opereren. Daar hing wel een prijskaartje van ongeveer 6 ton aan. Met dat plan zijn Van onze verslaggever Commissie: 'Jeugdhuisplan niet afwijzen vanwege prijskaartje'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 50