Na een aantal hoopgevende overleggen tussen de gemeente en het Jeugdhuis blijft het toch weer enige tijd stil totdat de gemeente in november 1992 laat weten hoe zij tegenover de nieuwbouw staat; de gemeente heeft voor ogen dat het nieuwe Jeugdhuis-gebouw ook bestemd zou moeten zijn voor de jeugd van Broek op Langedijk. Daarbij wordt gedacht aan een andere locatie en wel aan de noordoost kant van Sint Pancras. Dit voorstel wordt door de Nieuwbouwcommissie van het Jeugdhuis direct verworpen. Verder vindt de gemeente dat het ingediende ontwerp verkleind moet worden en moeten mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik onderzocht worden. NIEUWSBLAD Het oude Jeugdhuis raakt steeds verder in verval en een nieuw Jeugdhuis blijkt steeds harder nodig. Hoe keek de gemeente destijds tegen een eventueel nieuw te bouwen Jeugdhuis aan? We vragen het aan Ronald Bouma, destijds voorzitter van het Jeugdhuis. 'In het prille begin sprak men vanuit de gemeente nog niet direct over een nieuw te bouwen Jeugdhuis op dezelfde locatie. Er werden verschillende opties vanuit de gemeente aangedragen. Misschien moest er een kleinere locatie in Sint Pancras komen en de band en live-muziek evenementen moesten maar in de Koog SINT PANCRAS - Het bestuur van het Jeugdhuis heeft on langs een gesprek gevoerd met het gemeentebestuur van Lange dijk. Het verouderde jeugdhuis is nodig aan vervanging toe, maar het college wenst eigenlijk geen nieuwbouw op de huidige plek. Het jeugdhuisbestuur wel. "De vervangende nieuwbouw zien wij liever noordelijker dan de huidi ge lokatie," zegt wethouder Kockx. "In verband met de toekomstige ver binding naar de nieuwe wijk Oostwal staat het jeugdhuis mo menteel ongunstig." Aan het zuiden van de Kastanjelaan, waar het jeugd huis staat, is een fietsverbinding ge pland voor Oostwal. Financiën Het bestuur van het Jeugdhuis wil echter blijven zitten omdat de huidi ge lokatie centraal ligt. Het college heeft kennis genomen van de argu menten en tijdens het gesprek het ge meentebeleid naar voren gebracht. Burgemeester Bulte is van mening dat een negatieve houding ten op zichte van andere lokaties nog niet mogelijk is, omdat deze nog niet be kend zijn. Men gaat nu op zoek naar andere lokaties. De commissie Samenlevingszaken is verzocht een advies uit te brengen, in april neemt het gemeentebestuur een besluit. Bij de alternatieven wordt ook een vervanging van het jeugdhuis op de huidige plek meegewogen. Maar deze lokatie zou ook ter uitbreiding van de huidige tennisbaan kunnen worden gebruikt. Of er daadwerke lijk nieuwbouw kan komen voor het jeugdhuis hangt van de financiën af. In ieder geval blijft het Jeugdhuis tot eind 19SM in het huidige pand. Langedijker Nieuwsblad van 9 december 19} (Noord Scharwoude) plaatsvinden. Of het Jeugdhuis moest misschien maar een onderkomen vinden en samen gaan werken met De Geist. tiet Jeugdhuis moest maar aantonen dat het wel degelijk in een aanzienlijke behoefte voorzag, anders 46 Lokatie nieuw jeugdhuis besproken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 48