Dit Dorp legt aen de rekerdijk, welke het Geestambagt voor 't buiten water dekt Het legt N.N:0 ten noorden Alkmaer een uur gaens. De kerk is buiten het Choor 100 voeten en het Choor 43 voet langh, 33 voet breedt, 't gewelf 47 voet hoogh, de kerk is versiert met een kopre kerkkroon en kopre puitrum aen de preekstoel door den tegenwoor- digen Predicant van Loenen* (het plagt met St Pancras een predikant gemeen te hebben doch is anno 1657 gescheiden) den Klok is 3/4 voet wijt 3/4 voet hoog en staat opdezelve, Jezus Maria Vocor Johannis Godefridus me fecit anno Dom. MCCCCCXI aen de kerk vindt men enige thufstenen daer is een goede pastory en ruim 200 lede maten. Op het kerkhof vindt men dit grafschrift: Laat vrij u graf met blijdschap delven Want de dood is 't eynde van de zeiven hier is ook een mennonite kerk ook is er een steene regthuis waaragter het school is. Agter in de vuurschaar hangt een bort met het opschrift Audite et alteram paste 1635 ook hing er een grote oude Trommel terzijde op een bort las men Laat onregtvaardigheidt u regtbank nooit betreden O regters oordeelt regt, zijt blindt, ziet niemandt aen Leent gunstelijk u oor aan reden en weêrreden En laat nog gift nog gunst u van u pligt doen gaen Maar blijft den vromen regt en wilt het quade weeren Gij hout gerigte niet den mensche maer den Heeren. G: Sijtwindt. 1731 is alhier voor de Waldensers Gecollecteert Op den 21 septemb. fl. 98:19:4 1730 is dit dorp gekocht bij Burgemeesteren Van Alkmaer voor 5200 gulden het brengt Jaarlijx op fl. 57:12:0 de regering bestaat Uit 1 schout 5 schepenen en 15 vroedschappen de twe tolhuizen brengen jaerlijx op 600 guldens. Koedyk A

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 34