In een proces verbaal van een aantal jaren later getuigt Gerrit Tol over wat hij heeft gezien op een bruiloft bij bakker Kok: nr. 39 Proces Verbaal Getuigenverhoor In den jare achttienhonderd zeven en zestig den eersten dag der maand Junij des namiddags ten zes ure verscheen voor ons Jacob Stammes Burgemeester van en wonende in de gemeente Sint Pancras ten Raadhuize dezer gemeente Gerrit Tol, oud zeventien jaren, wonende in deze gemeente, van beroep landman, die verklaarde: dat hij laatstleden Zondag was ten huize van den bakker Arie Kok, om voor de bruiloftsgasten viool te spelen; dat hij daar heeft gezien dat Jan Visser en Piet van Wijland halven aan het vechten waren doch door Arie Schoen van elkander werden afgehaald en toen zij daarna weder met elkander doende waren Dirk Nol daarbij kwam en dit zo hoog opnam dat Jan Visser met zijn knecht aan het vechten was, dat hij Jan Visser een slag op zijn neus en op zijn voorhoofd gaf waardoor Jan Visser hevig begon te bloeden; dat daarop de ruzie aan zij scheen althans dat hij daar verder niets meer van heeft gehoord. Na voorlezing dezer verklaring is dit proces verbaal opgemaakt op den eed bij den aanvang onzer bediening afgelegd ten tijde en plaatse als boven omschreven en door ons en den Comparant ondertekend. Ook van Arie Schoen, die als oppasser aanwezig was, werd een getuigenis opgenomen. Hij verklaarde: dat hij de knapen van elkander heeft gescheiden; dat zij echter daarop weder aan het plukharen gingen, dat evenwel net zo min als de eerste keer hevig was; dat Dirk Nol daarbij komende wilde hebben dat zij maar eens zouden vechten daar het toch mannetjes waren die tegen elkander opgewassen waren, dat ook Piet Hartman die daar bij stond van dit gevoelen was zoodat hij het toen ook toeliet omdat het niet hooger en grooter ongenoegen zou geven. Gerrit Tol speelde dus al op 17-jarige leeftijd viool op bruiloften en partijen. Hij was kennelijk tot meer in staat dan alleen baldadigheden. Jacobs stiefvader Jan Pluis was op 17 januari 1871 overleden in het huis staande te Sint Pancras nummer 2a. Dat was het huis zuidelijk van de bakkerij. In de tijd van 122

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 124