I luis nummer 2 was op 24 september 1824 eigendom geworden van Pieter Wognum en in 1860 via Muus Hartog verkocht aan Arie Cornelisz Schoen, de man van Aagje Tol. Waarschijnlijk was Jan Pluis daar bij Arie Schoen en Aagje Tol in huis terechtgekomen wegens de ziekte van Neeltje. Neeltje Kleijenburg, weduwe van Jan Pluis, eerder weduwe van Gerrit Tol, is in het huis staande te Sint Pancras nummer 10, op maandag 9 October des voormiddags ten 7 ure, overleden in de ouderdom van twee en zeventig jaren. De aangifte van het overlijden van Neeltje werd gedaan door Simon Kriek, van beroep dagloner oud vijftig jaren, behuwdzoon en Klaas Kleijenburg, eveneens dagloner van beroep, oud zes en vijftig jaren. Op 9 maart was daar op nummer 10a ook al overleden Maartje Kleijenburg, oud 53 jaar. Zij was een ongehuwde dochter van Klaas Kleijenburg en Antje Admiraal en geboren te Bergen. Deze Klaas Kleijenburg was een jongere broer van Jacob en dus was zijn dochter Maartje een nicht van Neeltje. De Klaas Kleijenburg die aangifte deed van het overlijden van Neeltje was een zoon van Klaas Kleijenburg, de broer van Jacob Kleijenburg. Dat Simon Kriek en Klaas Kleijenburg jr. aangifte deden van het overlijden was niet vreemd want zij woonden in hetzelfde huis als Neeltje. De nalatenschap van Neeltje Kleijenburg vinden we beschreven in een Memorie van Successie: Memorie van aangifte wegens de nalatenschap van Neeltje Kleijenburg overleden te Sint Pancras den 9 October 1871. De ondergetekenden, 1. Simon Kriek, landbouwer, wonende te Sint Pancras, als in huwelijk hebbende Antje Tol 2. Arie Schoen, landbouwer, aldaar wonende als in huwelijk hebbende Aagje Tol 3. Jacob Tol, landbouwer, wonende te Sint Pancras 4. Jan Meijer, landbouwer wonende te Koedijk als in huwelijk hebbende Maartje Tol, ten deze woonplaats kiezende ten kantore van de notaris H.J. de Lange, staande aan de Breetstraat te Alkmaar verklaren dat Neeltje Kleijenburg, eerst gehuwd geweest met Gerrit Tol, later met Jan Pluis en welke hare beide echtgenooten voor haar zijn overleden, op den 9 October 1871 te Sint Pancras waar zij woonde

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 116