Opregte Haarlemsche Courant 13 februari 1838 Volgens de oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) is de eigenaar van de percelen gelegen te Sint Pancras in sectie A nrs. 753 en 754 Evert Peereboom (art. 74), bakker te Alkmaar. Deze Evert Peereboom had de bakkerij in 1808 gekocht van Mekke Dirksz Bakker die hem op zijn beurt in 1801 had overgenomen van Jan Jansz Koorn. In 1828 had Evert Peereboom de bakkerij overgedaan aan Willem Motthé. Evert Peereboom had het er 20 jaar uitgehouden. Bovendien staat in de advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant dat het om een zeer florisante broodbakkerij gaat. Het lijkt er dan ook meer op dat Jan Pluis niet veel zin had in het bakkersvak. Zijn vader Fredrik Pluis was op 28 december 1842 te Nieuwe Niedorp overleden waarna op 14 februari 1843 de bakkerij met stalling voor koebeesten en kapschuur, alsmede erf, tuin en boomgaard staande en gelegen te Nieuwe Niedorp aan de Hoogzijde nrs. 25 en 26 openbaar werden verkocht. Men is, ten gevolge eencr verandering van Affai re van meeningom in de Herbergaan den Omval, in dc Schermeeronder de Gcmeeiue van Alkmaar, op Donderdag den 15^» Februarij 1838 des voormid dags te elf ure, in het openbaar te verkoopen Ecne zeer florisante BROODBAKKER1J waarin die Affaire sedert vele jaren is en nog wordt uitge oefend geteekend met No. 3 met een BOET, WERF en WOONHUISJE alles staande en gelegen te Sint PancrasKadaster Sectie A No. 753 en 754groot 16 Roeden en 90 Ellen. Zijnde het Perceel inmiddels uit de Hand te Koop Breeder bij Biljetten omschreven. Nadere informa- tien zijn te bekomen ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de MORAAZ te Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 108