tijd geene geboorte registers van jong geborenen kinderen te dier tijd, wierden gehouden. De voogdij over haar kinderen Antje, Jacob, Aagje en Maartje uit het huwelijk met Gerrit Tol werd per proces-verbaal op 20 januari 1837 gecontinueerd en tevens werd Jan Pluis daarbij benoemd als mede-voogd. De deling van de gemeenschap van goederen van Neeltje Kleijenburg met Gerrit Tol en de vier kinderen vond plaats te Schagen op 26 april 1838 op het raadhuis ten overstaan van IJsbrand Dirk van Dam, vrederechter van het Kanton Schagen, samen met zijn griffier Cornelis de Heer. Gerrits oudere broer Jan Tol nam als toeziend voogd de belangen van de kinderen waar. Neeltje kreeg het huis toebedeeld, getaxeerd op fl. 550 en gelegen aan de Hoogzijde te Nieuwe Niedorp, alsmede de huisraad en inboedel met de kleding, getaxeerd op een waarde van fl. 200,90. Daarentegen nam ze ook de schuld van fl. 1400 aan Jacob Kleijenburg voor haar rekening. De kinderen waren daarmee gevrijwaard voor alle aanspraken die er zouden mogen zijn. Een maand later verkochten Jan Pluis en Neeltje Kleijenburg het huis te Nieuwe Niedorp, gelegen aan de Hoogzijde nummer 32, voor fl. 550 aan Jacob Pietersz Wit. De akte werd op 16 mei 1838 te Nieuwe Niedorp gepasseerd bij notaris Jan Roggeveen. In 1838 kwamen Jan Pluis en Neeltje Kleijenburg met Antje, Jacob, Aagje en Maartje naar Sint Pancras waar ze gingen wonen bij de bakkerij in het bijbehorende huis. In die tijd zag Sint Pancras er heel wat anders uit dan vandaag de dag. Op bijgaande kaart is dat goed te zien. Langs de Veert en op het Noordeinde van de Geest langs de Bovenweg en de TWuijverweg ten noorden van de hervormde kerk stonden nog maar zon vijftig huizen. De Geest was zanderig en onvruchtbaar. Er is bij de classificatie door het kadaster zelfs sprake van heide en woeste en onbebouwde landen. Aan de westzijde van de Geest lagen de weilanden, aan de oostzijde voornamelijk bouwgrond met weilanden in de Achtergeest en de Beverkoog. 102

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 104