St. Pancras. Het FANFAREKORPS ALHIER had vorige week zondag een aangename dag. Een gezelschap Alkmaarders maakte een pleziertochtje naar Muiderberg en noodigde CONCORDIA uit om dit muzikaal te begeleiden. Na middernacht keerde men terug. En hoewel het weer minder goed was, was het voor de jongelui toch een leuk uitstapje. Uit de aangevraagde vergunningen blijkt dat het fanfare corps in 1899 en 1900 weer de kunstlievende en danslustige inwoners van de eigen gemeente van dienst was. zorg dragen Er is geen roos zonder doornen. Ook toen niet. 's Winters was er weinig werk. Daarom werden in de winter van 1886 op voorstel van burgemeester Nobel 18 bomen op het Kerkplein gekapt. Het kappen en verwerken tot brandhout werd opgedragen aan werklozen, die daarmee 10 cent per uur konden verdienen. Omdat dit de kas van de Armvoogdij verlichtte, kreeg de gemeente een gedeelte van het uitbetaalde loon van de Armvoogden terug. Burgemeester Nobel had een beplantingsadvies van een deskundige ingewonnen en dat luidde: Plant bloeiende kastanjebomen en een bloeiende doornenhaag. Bij monde van wethouder S. Duif werd dit voorstel van de hand gewezen. Hij adviseerde de aanplant van iepenbomen en de gewone hagendoorn. De raad besloot tot het laatste. Op 21 juli 1892 werd naar aanleiding van een vraag van G.S. geantwoord: In geval van armoede hebben we in St. Pancras geen werkverschaffing van het een of andere lichaam. Wel vestigde zich hier een paar jaar geleden een behoeftige schoenmaker, die een groot gezin moest onderhouden. De man had hier geen werk en kon niet in de behoeften van zijn gezin voorzien, omdat hij geen grondstoffen bezat. Door de armvoogdij is toen voor 140,— leer voor hem gekocht. Later kon hij 115,— aan deze kas terug betalen. De man had gedurende de gehele winter werk. Na de winter vertrok hij naar elders. In hetzelfde jaar pleitte de heer D. Kloosterboer in de gemeenteraad voor werkver schaffing in de winter. Hij wilde werklozen het vaarwater naar Broek laten open houden voor rekening van de armvoogden: Die arbeiders komen anders ten laste van de armenkas, dus de gemeente heeft er geen strop aan De raad voelde er niets voor. Wel werd overwogen om de Vinkenbaan en andere hoge zandgronden productief te laten maken. 92

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 94