Enige tijd later stond in de Alkmaarsche Courant onderstaande advertentie: BOELHUIS te SINT PANCRAS, in de herberg van S. Lek, op Donderdag 14 Mei 1891des voormiddags 10 uur, ten overstaan van den te Zuidscharwoude gevestigden Notaris DUKER om contant geld van Huisraad en Inboedel waaronder mahoniehouten Linnenkast, secretaire, ronde en andere Tafels, Ledikant, Stoelen, Pendule en andere uurwerken, Spiegels, Schilderijen, Porcelein, Glas- en Aardewerk, 2 veeren bedden met toebehooren. Wasch- Tobben, Kleerenrek en hetgeen verder zal worden aan geboden. Een en ander toebehoorende tot de nalatenschap van den Heer P. NOBEL, in leven burgemeester van Sint Pancras. De goederen zijn te bezichtigen in voormelde herberg, daags te voren van af 5 tot 8 uur des namiddags, alsmede op den boelhuisdag. Nobel was nog aanwezig gewest op de raadsvergadering van 13 oktober 1890. Daarna liet hij enkele malen verstek gaan. Hoewel dit in de notulen niet werd meegedeeld, kan gevoeglijk worden aangenomen dat Nobel toen door ziekte verhinderd was en dat deze uiteindelijk tot zijn dood heeft geleid. Aan het begin van de eerste raadsvergadering na het overlijden van de heer Nobel deelde de waarnemend voorzitter, wethouder S. Duif mee, dat de heer L. van der Vijzel, die de gemeente gedurende 30 jaar in onderscheiden betrekkingen belangrijke diensten had bewezen, zich bij de Hoge Regering als sollicitant had aangemeld voor de vacant zijnde post van burgemeester van St. Pancras. Zowel hij als wethouder Kalis wilden deze sollicitatie bij de Commissaris krachtig ondersteunen. Na enige besprekingen besloot de raad dit eveneens te gaan doen en dan met de toevoeging dat verreweg het grootste gedeelte van de gemeentenaren zijn sollicitatie eveneens ondersteunden. Op 25 mei 1891 vond de feestelijke intocht van de nieuwe burgemeester plaats. In optocht ging het vanaf het station Alkmaar naar de versierde gemeente. Op het raadhuis werd de nieuwe burgervader opgewacht en werd hem een welkom toegeroepen. Vervolgens werd Van der Vijzel toegesproken door en namens de raad. Ook de predikant was aanwezig en wenste hem alle geluk en voorspoed toe. 89

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2002 | | pagina 91