voor rente en aflossing van de aanlegkosten, een bedrag van ruim 7000,-- per jaar. De verwachting dat op korte termijn de jaarlijkse opbrengst van de spoorlijn dit bedrag ruimschoots zouden dekken, was meer dan gerechtvaardigd. (Het laatste werd waarheid, de exploitatie van de koollijn was steeds ruimschoots voldoende om de aanlegkosten te dekken.) Dacht men er eerst aan om het koolspoor naast de Oosterdijk te maken, het kwam op de kruin van deze dijk, terwijl er naast de Oosterdijk een goed en veilig loop pad kwam. Na de geboorte van het koolspoor schreef burgemeester Van der Vijzel aan de Onderwijsinspecteur: Op 17 juni 1902 vond de feestelijke opening van de toevoerlijn van Broek op Langedijk naar de Staatsspoorlijn plaats. In verband met de feestelijke stemming mijner gemeentenaren was ik zo vrij de leerlingen van de o.l.s. die dag vrij af te geven. Van der Vijzel Eerder werd reeds vermeld dat de heer Van der Vijzel in maart 1861 hier kwam als hoofd van de openbare lagere school. Aanvankelijk verdiende hij daarmee 500,— per jaar. De tijden veran derden, het bestuur was bijzonder tevreden over hun hoofdonderwij zer. Werd hem eens in plaats van een salarisverhoging een kwekeling toegeschoven, die een gedeelte van zijn onderwijstaak kon overnemen, toen hij in 1891 achter de lessenaar vandaan stapte, verdiende hij per jaar 1050,—. Naast zijn onderwijsbaan verrichtte hij, evenals veel van zijn collega's, schrijfwerk voor de gemeente: brie ven, formulieren, bevolkingsboek houding, enz. De heer en meevrouw Van der Vijzel voor het schooi en gemeentehuis. 85

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 87