Uit de eigendomsbewijzen van de Erfpachtschuldigen blijkt niet altijd dat ze deze erfpacht verschuldigd zijn. Ook uit onze legger blijkt niet op welke kadastrale percelen de grondrente gevestigd is. Toch wil de gemeente dit recht graag handhaven. Na langdurige en brede besprekingen kwam de raad tot de slotsom dat, wanneer dit nodig zou zijn, men hiervoor naar de rechter wil gaan. Maar voordat dit officieel wordt besloten en dit besluit aan Uw goedkeuring wordt onderworpen stellen we U er alvast van in kennis en vragen Uw gewaardeerd oordeel over dit voornemen en of er volgens U termen aanwezig zijn om naar de rechter te gaan. Te Uwer informatie voegen we hierbij de koopbrief op perkament, een afschrift daarvan, voorzover nog leesbaar, de Legger met de Erfpachtschuldigen en een Staat uit de Legger. Het lijkt of er uit Haarlem niet zulke bemoedigende berichten kwamen. In de raad werd er meerdere malen lang en breed over gesproken o.a. op 12 december 1892: Na ampele en brede discussies besluit de raad om Louwrens Briefjes, C. Henneman en S. de Jong aan te schrijven dat ze nog verschuldigde grondrenten over 1879, 1880, 1881 en 1882 voor 20 jan. 1883 moeten voldoen, anders worden ze vervolgd. Op 31 jan 1883 werden in de raadsvergadering de binnengekomen brieven van S. de Jong Oudorp en C. Henneman te Huiswaard (Koedijk) voorgelezen. Wat deze heren schreven werd niet genotuleerd en hun brieven werden niet bewaard. Vermoedelijk schreven ze dat ze niet van plan waren de grondpacht nog langer te betalen. Er werden adviezen bij een tweetal advocaten ingewonnen, beiden keken nogal somber toen hun het probleem werd voorgelegd. Ook Gedeputeerde Staten vonden de papieren van St. Pancras niet al te solide. Uit een vraag, die burgemeester Nobel stelde aan de Bewaarder van Hypotheken en het Kadaster kan vermoedelijk worden afgeleid waarom de gemeente uitermate zwak stond bij een eventueel geding. De vraag luidde: In de vorige eeuw werd de gemeente St. Pancras eigenaar van de te innen grondrente die rustte op verschillende gronden in verschillende gemeenten. Is dat op uw kantoor bekend? Het antwoord van 'het kadaster' was ontkennend. Uit onwetendheid of onachtzaamheid waren ook de aan St. Pancras toebehorende grondpachten in 1830 niet geregistreerd bij het Kadaster. Met andere woorden: Evenals bij de Tiend- 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 71