ERFPACHTEN kwalitatief zeer goed Amerikaans graan over de oceaan. Hier kelderde de prijs van het inlandse graan met 50 In een rap tempo vermeerde het groente - areaal, de oppervlakte weiland daalde met dezelfde snelheid. En dat, terwijl er geklaagd werd over de lage prijzen van de groente! Of de tuinders te snel naar de Straatweg wilden verhuizen? Opvallend is ook dat de Raadsleden klaagden over de slechte betaling van de landhuren en der belastingen. Dezelfde klacht had de gemeenteraad van St. Pancras over de Er was namelijk een aantal personen, die aan de gemeente St. Pancras jaarlijks een zeker bedrag aan erfpacht waren verschuldigd. Maar... - en daaraan stoorden de heren in het gemeentehuis zich -, er waren mensen die deze schuld niet meer wilden voldoen. "Wegens de 'non-valeurs' (^wanbetalers), die er in het afgelopen jaar met betrekking tot de erfpacht waren dacht het de heren raadsleden goed om voor het op komst zijnde jaar (1881) uit te gaan van een op de werkelijkheid gebaseerde raming en ze verlaagden het verwachte inkomstenbedrag van de erfpachten tot 150,—. Het aantal weigeraars werd van jaar tot jaar groter en daarom werd in 1884 opnieuw 50,— minder geraamd, dus 100,—. En in het daarop volgende jaar werd voor 1885 geschreven: Aan erfpachten wordt niets meer ontvangen en procederen durft de raad niet. een van de schuldigen was Jan Visser Omstreeks 1881 schreef de burgemeester aan notaris Bakker Schut het volgende Omdat we denken dat de erfenis van wijlen Jan Visser, landman te St. Pancras wel door U moet worden geregeld, willen we U graag het volgende meedelen: In de Legger van St. Pancras staat dat wijlen Jan Visser eigendommen bezat zowel in St. Pancras als in Koedijk en dat hij daarvoor Grondpacht verschuldigd was aan de gemeente St. Pancras. Tot en met 1874 heeft de heer Visser dit altijd betaald, maar in 1875 stopte hij daarmee. Het betreft een jaarlijks bedrag van 6,20 m.a.w zijn schuld aan de gemeente bedraagt 6 x 6,20. Graag zien we dat U als notaris dat wil betrekken bij de afhandeling van de boedel. 67

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 69