Benoodigd om de gewone kosten te bestrijden en het getal der ingezetenen zich tot enkelen bepaald zoodat een hoogere opvoering der belastingen niet dan in de uiterste noodzakelijkheid mag geschieden dat hij evenwelwat in het vermogen der gemeente is, wenscht bij te dragen om een nieuw gebouw te zien daar stellen, daar hij vertrouwt dat de gelden voor het onderwijs uit te geven in het vervolg rijke vrugten voor den staat in het algemeen, voor de gemeente in het bijzonder zal afwerpen. Redenen waarom hij zich tot Uwe Majesteit is wendende met het verzoek dat het Uwe Majesteit moge behagen om in deze buitengewone uitgaven voor ons gewoon lager onderwijs onze gemeente ingevolge art. 36 der wet van den 13en Augustus 1857 tegemoet te komen. 't Welk doende enz. van Uwe Majesteits de gehoorzame en onderdanige Gemeenteraad van St. Pancras. Het omstreeks 1860 gestichte gebouw. Links achter is het dak van de school zichtbaar, in het voorgedeelte woonde het hoofd van de school (links) en geheel rechts, waar "het kastje" aan de muur hangt, was het gemeentehuis. De foto is omstreeks 1910 genomen. 44

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 46