Een Bijbels gezegde luidt: Niemand kan twee heren dienen. Deze spreuk geldt ook de 'Heeren die op 't Kussen zitten'. De Regenten uit het stadhuis wilden enerzijds hun markten steunen, maar deden ook wel eens een poging om de Alkmaarse tuinders te beschermen. Vandaar dat in 1728 Schout, Burgemeesteren en Schepenen een keur (wet) vaststelden omdat "Veele tuynlieden en warmoesiers, genoegsaam uyt alle dorpen, soo ten suyden als ten noorden dezer stad gelegen, alomme dageliks met schuyten en wagens of het nu op marktdagen of andere dagen was, hun waren in de stad verkochten en zo volledig in strijd handelden met een in 1722 vastgestelde keur. Deze keur moest de "Tuynlieden en warmoesiers" in en onder deze stad beschermen. Daarom werd er in bepaald dat groentekwekers uit andere plaatsen alleen op de martktdagen hun groenten of boomvruchten binnen de muren van Alkmaar ten verkoop mochten aanbieden. Op de andere dagen van de week was Alkmaar voor hen een verboden stad, dit op poene van deselve groente ofte vrugten ende daarenboven een somma van ses guldens, de eene helft ten baate van den hooftofficier en de andere voor den aanbrenger. Sullende egter die op de Langendijk ende in de bedijkte Schermer woonen, hieronder niet zijn begrepen. Met andere woorden, de bewoners van de dorpen uit de naaste omgeving van Alkmaar (waaronder St. Pancras) hadden voortdurend toegang tot de stad. In 1749 bleek dat de keur van 1728 niet was nagekomen en in onbruik was geraakt. Er kwamen niet alleen groentekwekers maar zelfs opkopers van buiten de stad naar Alkmaar om daar de door hen gekochte waren te slijten. Dus kwam er een nieuwe keur waarin stond dat alleen zelf gekweekte 'groentens' door stedelingen en Lange-dijkers en die uit de Schermer binnen Alkmaar mochten worden verkocht. En wee de burgers uit Alkmaar of uit Langedijk of de Schermer die groenten ergens hadden opgekocht en deze in Alkmaar probeerden te slijten(en zo werd een eerste poging om groentehandelaars te introduceren, om zeep geholpen) Ook dit hield niet lang stand. Toen verordineerde het stadsbestuur: Op zaterdag hebben de Schermer tuinders een standplaats achter de vismarkt. De Langedijkers mogen met eigen groente staan ten oosten van de hoge stenen brug. Opkopers mogen er tot 12 uur staan. Groenteaanvoerders moeten iedere dag één stuiver betalen aan de burgemeester tegen kwitantie. De ordinaire wekelijkse marktdagen beginnen op de 1L zaterdag van maart en eindigen op de le zaterdag van november. 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 42