Geen wonder dat Piet Groen naast zijn veldwachtersbaan nog een andere bron aan boorde, op beide bovengenoemde gratis akkertjes oefende hij het nevenberoep van tuinder uit. In die dagen niets nieuws. Veel plattelandsburgemeesters hielden er ook een agra risch bedrijf op na. de tuinbouw Reeds vroeg moet men hier naast de veeteelt ook in de landbouw een bestaans middel hebben gezien. Op de geestgronden en op de wat hoger gelegen akkertjes buiten het dorp, verbouwde men, al naar gelang van de kwaliteit van de grond, tarwe, gerst, rogge en haver. Meestal gaven de op de geestgronden van St. Pancras geteelde granen een wat lagere opbrengst dan op andere gronden geteelde. Ook de tuinbouw vroeg wat meer van de grond. De hoger gelegen gronden buiten het dorp voldeden hiervoor het beste. Het Broeker veld beantwoordde vrij goed aan hetgeen men voor tuinbouw noodzakelijk achtte. Evenals in de Langedijker dorpen deden ook de inwoners van Sint-Pancras en Koe dijk in de 16e en 17e eeuw reeds iets aan groenteteelt. Voor een belangrijk deel verkochten ze hun producten in Alkmaar, maar ook gebeurde het dat ze naar Amsterdam trokken om daar hun waren aan de man te brengen. Op een hierbij gevoegd kaartje uit een boek van de Alkmaarse geschiedschrijver Simon Eikelenberg is de vaarweg naar Alkmaar vrij goed te volgen. De Pancrassers konden in die tijd vanuit de Vroonermeer via de Vaart en het Swijnsmeer richting Alkmaar varen. Na de droogmaking van de Vroonermeer gebruikte men de Veert, die ongeveer op de rand van de Vroonermeer werd gegraven. In de Munniken Weg lag een brug en gebruik makend van de onder deze brug doorlopende sloot voer men verder richting Alkmaar. Eens moet het daar een ware volksoploop zijn geweest. Dat kwam zo: Uit de Va derlandse geschiedenis weten we dat in 1584 Willem van Oranje werd vermoord. De toenmalige Regenten vroegen zich daarop vertwijfeld af: Wie moet ons nu voorgaan in de strijd tegen de Spanjaarden Op het kaartje is de vaarweg vanuit St. Pancras naar Alkmaar gemakkelijk te volgen. Aanvankelijk ging men via de veert naar het Swijnmeertje. In de zuidwesthoek van dit meer was een sloot, waardoor men naar Alkmaar kon varen. Door de komst van de Hoornseweg werd deze route belemmerd en moesten de tuinders ten noorden van de Hoornseweg naar de overtoom bij de Zeswielen varen 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 30