maatregelen worden genomen en bovendien zal tegen de onwilligen als handelend tegen de publieke veiligheid, proces verbaal worden opgemaakt. Voor elke keer door den hooi steker gehouden onderzoek zal 10 cent hooi- keurdersgeld moeten worden betaald. Dit geld zal in de maand September opgehaald worden. St. Pancras 12 juli 1847. Tot de uitrusting van een hooisteker behoorden ook een lange ijzeren pen. Indien gecontroleerd moest worden of de temperatuur in het binnenste van de hooiklamp niet al te veel was opgelopen, werd deze ijzeren staaf enkele meters in het hooi getimmerd. Indien de temperatuur daar te hoog was opgelopen, kon de hooisteker aan deze 'thermometer' dat voelen. Was dit het geval dan moest het hooi uit het midden van de klamp worden verwijderd. De eigenaar van het hooi, die dit vonnis kreeg, hoorde dit meestal niet lachend aan. Hij was liever geneigd te denken dat het wel wat mee zou vallen en wilde daarom de zaak wel eens op zijn beloop laten. Een dergelijke 'onwillige' kon door zijn gedrag niet alleen zichzelf maar ook zijn buren in gevaar brengen. Waarom Piet Groen in 1895 als hooisteker bedankte, werd niet vermeld. Vermoedelijk kreeg de man het te druk, hij werd al wat ouder, hij was toen de zestig reeds gepasseerd en zijn gezond heid was niet om over naar huis te schrijven. Hij was een manusje-van-alles. Was er een collecte, zoals op 1 of 2 no vember 1894 toen er geld werd ingeza meld voor een fonds dat ondersteuning verleende aan hulpbehoevende Metalen kruisridders of dragers van de Citadel medaille, dan was bode Piet Groen de aangewezen man om langs de huizen gaan met een collectebus, (vermoedelijk collecteerde men voor slachtoffers van de Belgische opstand). Veldwachter Piet Groen 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 28