Over 1872 vertelden de Regenten van St. Pancras dat de agrariërs in het bewuste jaar iets beter hadden geboerd dan in 1871. De veehouders zouden een bijzonder goed jaar gehad hebben, wanneer er niet een paar maanden mond- en klauwzeer had geheerst. De groenten waren redelijk goed, maar enkele teelten mislukten. De prijzen waren laag, maar voor kool werd veel geld gegeven. Slechts weinigen konden hiervan profiteren. In de gemeente was 15 ha met granen bebouwd, 2 ha met paardebonen en grauwe erwten - 13 ha met aardappelen - I ha met karweizaad. (In hoeverre verslagen als het bovenstaande volledig betrouwbaar zijn, mag men zich afvragen. Opgemerkt kan worden dat men, net als nu met een aangifte voor de belasting, altijd bang was om een te groot bezit op te geven. Vermoedelijk probeerden de regenten te vermijden dat men in Haarlem zou denken dat de Pancrassers er warmpjes bij zaten Eveneens werd vermeld dat de bullemeesters in de raad verantwoording over hun inkomsten en uitgaven hadden gedaan. Het batig slot bedroeg 242, 24 en dit werd in de gemeentekas gestort. Een jaar eerder was dit 98,—. Het was namelijk in die tijd hier niet de gewoonte - misschien zelfs wel om de een of andere reden verboden - dat particulieren één of meer stieren hielden, maar dit werd van gemeentewege gedaan. Door Provinciale Staten van Noord-Holland was een REGLEMENT voor SPRINGSTIEREN uitgevaardigd, waarin o.a. stond dat de koeien alleen gedekt mochten worden door goedgekeurde stieren van tenminste 2 jaar oud en maximaal 4 jaar Voor 200 tot 250 koeien er tenminste één stier aanwezig moest zijn De gemeente kon zelf de stier(en) houden of iemand daarvoor aanwijzen Het dekgeld van koeien, die naar de stier werden gebracht was 6-8 stuivers, Indien de stier geleid (of gevaren) werd naar de koeien was dit 8 - 12 stuivers. Wanneer een koe niet was bevrucht, was voor een volgende dekking de helft verschuldigd. In St. Pancras had de gemeente het houden van een of meer stieren aan zichzelf gehouden. De raad benoemde twee stierenmeesters en dezen kochten voor gemeenterekening op een veemarkt één of twee stieren, al naar men nodig had. 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 22