De waarde van de grond werd bepaald door het van nature voortbrengend vermogen. De geschatte bedragen varieerden van 36.00— tot 12.000,— per ha. De geschatte waarde behoefde niet overeen te komen met de werkelijke waarde. Met factoren als drainage, graszode en eventuele bebouwing werd aanvankelijk geen rekening gehouden. Door de komst van de verkaveling werd de riolering van de dorpen noodzakelijk. Omstreeks 1965 vond deze in St. Pancras plaats. Toen de Veert werd gedempt, moesten de laatste 'huisjes' aan de slootkant verdwijnen en eveneens was dit het geval met de beer- en stapelputten achter de woningen. Aan het Daalmeerpad had men aanvankelijk een hulppomp, die meehielp het afvalwater door te persen naar de Rioolwaterzuivering die ten noorden van Koedijk was en is gelegen. Een frisser nevenproject was het Recreatieschap. Voor wegenaanleg, dempen van grotere sloten en opspuiten van gronden voor woningbouw, was zand nodig. Dit werd in de jaren '70 gewonnen uit een centraal gelegen punt van het Geest- merambacht en de daardoor ontstane kuil, die op veel plaatsen 20 meter diep was, werd bestemd als een kunstmatig aangelegd recreatiemeer. In het water kan worden gezwommen, gevist, er kan worden gesurft en ook zijn er wat ondiepe speel- en spartelplaatsen met strandjes. Het water wordt omringd door wandel- en fietspaden en bospartijen, er is gelegenheid voor dagkamperen, kortom het is bestemd als recreatiegebied van de rond het meer wonende bevolking. veiling Tijdens de verkavelingswerkzaamheden werd het steeds moeilijker de veiling te Broek varende te bereiken. De tuinders in Pancras vonden de volgende oplossing: We kunnen het Vennetje nog varend bereiken. Daar deponeren we onze producten. We vragen een vrachtrijder of die ze daar vandaan naar de veiling wil brengen. Na het gereedkomen van de verkaveling gingen de betrokken besturen zich bezinnen over de toekomst van de groenteveilingen. Aan de orde was de vraag: Moeten we in deze omgeving als drie aparte veilingen verder gaan, of moeten we samengaan. Die van Broek had als de oudste goede papieren maar was ingericht als een vaarveiling en had dus enige bezwaren.Een andere zaak was dat de veilingen aan kracht begonnen te verliezen: verschillende tuinders meenden 163

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 165