Ook werd ernaar gestreefd dat de grotere tuinders en de veehouders hun bedrijfsgebouwen) met de daarbij behorende woning in het landelijk gebied zouden krijgen, waardoor de dorpskommen gerenoveerd konden worden. (In Sint - Pancras betekende dit dat er enkele bedrijven gingen verhuizen, andere bleven waar ze waren en deze moesten op de een of andere manier via de verharde weg worden ontsloten. Dit betekende insteek weggetjes en een weg op de gedempte veert.) In december 1964 moesten de betrokken boeren en tuinders stemmen of ze voor of tegen de ruil- en herverkaveling waren. 97 van de gebruikers, die 95 van de in het geding zijnde grondoppervlakte bezaten, stemde voor de verkaveling. De stemming vond pas plaats nadat alle instanties hun (financiële) medewerking hadden toegezegd, dus kon het werk gauw na deze stemming beginnen en burgemeester Schelhaas, die de vouwen uit zijn broek voor de verkaveling had gelopen, kon opgelucht ademhalen: het zwoegen van veel tuinders op hun kleine ver uiteen liggende kaveltjes was hem een doorn in het oog geweest en hij hoopte dat ze hiervan terdege zouden kunnen profiteren. schatters. Voordat de 5300 ha. van het Geestmerambacht op de schop werd genomen moest eerst goed worden bekeken wat voor grond(en) de veehouders en tuinders gingen inleveren. De verkavelingscommissie bezat zelf ook een gedeelte van het gebied. Dit had de commissie gekocht van tuinders, die hun bedrijf gingen beëindigen of om een andere reden te koop was aangeboden. Het aangekochte land had men nodig voor de aanleg van wegen en bermen, het recreatiegebied e.d. en vormde een buffer waarvan men bij de uiteindelijke toedeling gebruik kon maken. Drie ploegen schatters gingen op weg om de inbreng van agrariërs in kaart te bren gen, want dit was nodig om een goede ruilbasis te kunnen bepalen. De schatters waren uit het gebied afkomstige landgebruikers, die goed op de hoog te waren van de plaatselijke grondsoorten. Met (overdekte) schuiten trokken de schatters door het werkgebied. Bij hun uitrusting behoorde ook de polsstok: zo af en toe was dat een onmisbaar attribuut. Een commissie schatters bestond uit drie personen: twee tuinders en één veehouder en ze werden geholpen door twee spit- ters. Deze laatsten moesten een gat maken, zodat de dikte van de laag teelaarde kon worden vastgesteld. Om een goed profiel te krijgen, boorden ze daarnaast nog een gat van een halve tot een hele meter diep. 162

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 164