fratsen, zij zetten hun zakhorloge en de pendule op de schoorsteenmantel geen uur vooruit maar hielden de oude tijd. In de praktijk leidde dit wel eens tot moeilijkheden. Trein-, bus- en veilingtijden werden aangegeven in zomertijd. Wanneer iemand zei: Het begint om tien uur, dan werd hem gevraagd: oude of nieuwe tijd Luidde het antwoord: 'nieuwe tijd 'dan was een veel gehoord antwoord: "O, dat is voor mij dus negen uur." In 1930 merkte iemand op tijdens een vergadering van "De Tuinbouw" (zo heette de club, waarin de Pancrasser tuinders zich hadden verenigd) "Ik heb vernomen dat de scholen over wegen om de nieuwe tijd te volgen." Er ging een golf van afkeuring door de zaal. Wat bezielt die onderwijzers. Willen ze ook al tot de nieuwlichters behoren Algemeen was men het erover eens dat dit niet kon. Vandaar het besluit: Er gaat een adres naar de gemeente om de oude tijd te handhaven! De Tuinbouw overwoog om nog verdere stappen te doen. Net als de meeste tuin dersverenigingen uit de omgeving was ook deze aangesloten bij de Langedijker Groente Centrale (de veiling). Dus opperde men het plan om bij de LGC een voorstel in te dienen om gezamenlijk de regering te verzoeken de nieuwe tijd in te trekken. Men denkt dat dit verzoek niet zal worden gehonoreerd en besluit om dat dan maar na te laten. Uit de notulen van deze vereniging blijkt dat men reeds eerder over de zomertijd sprak. In 1925 werd vermeld: De afschaffing van de zomertijd is goed voor deze streek". Andere activiteiten van de tuinbouwvereniging waren: het organiseren van cursussen. Elkaar voorlichten over bestrijdingsmiddelen. De man van de Plantenziektenkundigedienst, Aart van Herwijnen, (hij woonde in het Noordeinde) gaf geregeld voorlichting. In de vergadering van 1927 adviseerde A. Verduin: Neem voor vroege bloemkool- planten (ook wel 'weeuwen genoemd, LENTEKONING en voor late KORT- BEEN (ook kortpoot). In 1928 stelde De Tuinbouw op verzoek van B. en W. 750,— beschikbaar voor de verbetering van het Daalmeerpad. Voor de algemene armen gaf men toen 150,— nl. 100,— voor de armen uit de gemeente St. Pancras en 50,— voor die van het Zuideinde. Ook met gezamenlijke inkoop van plantaardappelen, manden, enz. hield men zich bezig. 140

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 142