1933 1933 1933 1933 Het In- en Verkoopkantoor, ingesteld door de provincie Noord-Holland heeft zich in de zeven maanden van 1 October tot 1 Mei in totaal ontfermd over ruim 20 miljoen kg. bij de veilingen aangevoerde, doch onverkoopbare groenten. Daarvan werd 0,8 miljoen benut als menschelijk voedsel, 18,2 miljoen kg. (rode biet, kool en peen) als veevoeder en ruim 1,2 millioen kg. vernietigd. Vernietigd werden o.a. 758.000 kg. kool 236.000 kg. uien, 2700 stuks bloemkool en 145.000 kg. spinazie, tezamen een hoeveelheid van ca. 120 spoorwagens. Niet verwonderlijk dat er in een dergelijke tijd veel werkloosheid komt. Toch kwamen de gezamenlijke landarbeidersbonden en de patroons na langdurige besprekingen tot de overeenkomst dat de patroons zouden adviseren gedurende de zomermaanden een loon te geven van minimaal 3,— per dag of 18 gulden per week. De arbeidstijd is van 5 uur 's morgens tot des avonds 6 uur. Ook zal aan de werkgevers worden verzocht in verband met de heersende werkloosheid zo weinig mogelijk overuren te laten maken omdat er voldoende werkkrachten zijn. 11 juli. Wanneer we onze gedachten concentreeren op datgene wat in de afgeloopen week ter veiling is aangeboden en waarheen onze belangstelling altijd weer naar uitgaat temeer daar de polsslag des tijds ook in ernstige mate haar stempel heeft gedrukt op de daar verhandelde producten, zoo kan het niet anders of we bepalen ons eerst bij het product aardappelen, waarvan dagelijksch nog groote partijen worden aange voerd. En wanneer wij dan aanschouwen dat duizenden bij duizenden kilogram men van dit volksvoedsel doordraaien en aan de vernietiging worden prijsgegeven, vragen wij ons af: waar gaan wij heen? De toekomst ziet er al somberder en somberder uit en was in het begin van deze week de hoop gevestigd, dat Engeland aan de markt zou verschijnen, er zijn maar enkele honderden balen voor export verkocht en de rest werd naar de belt gedi rigeerd. Donderdag 17 Augustus, St. Pancras. De winkeliers- en vakvereeniging "Ons Aller Belang" vergaderde Woensdag 16 Augustus. Het doel dezer vergadering was te komen tot een oplossing voor het crediet verstrekken van middenstanders. Velen kunnen thans niet meer aan hun verplichtingen voldoen en de neringdoenden zijn niet meer in 135

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 2002 | | pagina 137