en slechts bij grote uitzondering gebeurt het dan een andere ingezetene, niet behorend tot de bevoorrechte personen, een stukje land van de genoemde admi nistratie kan huren. Van die verhuur wordt zelfs geen contract opgemaakt noch een kwitantie van de huurpenningen afgegeven en doorgaans wordt de huur aangegaan voor prijzen, die de helft hoger behoorden te zijn.(verderop worden enkele toen geldende huurprijzen vermeld) dat de adressanten en andere ingezetenen zich meermalen tot armenvoogden, diakenen hebben gewend met het verzoek ook hen in de gelegenheid te stellen enige stukken land te kunnen huren, doch dat niettegenstaande gedane toezeggingen alle verhuringen nog altijd op dezelfde manier worden gedaan en de beheerders zeggen daarin vrijmachtig te kunnen handelen en de adressanten daartegen niets kunnen doen. Ook anderen klagen, maar durven uit vrees voor repressailes niets tegen deze wijze van verhuren te ondernemen. Het is niet alleen schadelijk voor hen, die dit land ook graag willen huren, maar ook voor de armenkas van de administratie, in feite wordt de gehele gemeente benadeeld behalve een klein aantal bevoorrechte personen. We hopen dat U, ten behoeve van het algemeen belang, iets wilt doen, aan deze wijze van verhuren December 1852 Het college van GS. antwoordde n.a.v. het adres van Booy en c.s: Jullie vroegen ons maatregelen te nemen tegen het 'uit de hand verhuren van landerijen' omdat daardoor andere ingezetenen worden benadeeld. We hebben deze zaak onderzocht en constateerden dat het hier allereerst een bijzondere instelling betreft en dat deze instelling met zorg haar taken behartigt. Het is daarom dat wij geen aanleiding zien om in dezen maatregelen te nemen. Een andere methode om landerijen (eerder ook stoelen(zitplaatsen) in de kerk) te verhuren was de verhuur met het zgn. kneppelgeld. Dat ging ongeveer als volgt: gesteld er was een perceel weiland vrijgekomen. De huurprijs stond reeds vast en deze zou in de toekomst niet worden verhoogd. Waren er meerdere gegadigden, dan werd gevraagd: Wie wil dit perceel huren en geeft hiernaast een eenmalige premie boven de huurprijs Anders gezegd: Wat is het jullie waard om het recht te verkrijgen levenslang huurder te zijn van het bedoelde weiland Degene, die het meeste 'kneppelgeld' bood, werd de nieuwe huurder. 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2002 | | pagina 12